Onkológia 3/2012

Systémová liečba karcinómu pankreasu

MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová

Karcinóm pankreasu je štvrtá najčastejšia príčina úmrtia na nádorové ochorenie. Pri stanovení diagnózy má väčšina pacientov pokročilé, inoperabilné štádium ochorenia. Infaustná prognóza je spôsobená neskorou detekciou, včasným metastázovaním, ťažkým operačným prístupom a rezistenciou na systémovú chemo- a rádioterapiu. Približne iba 5 % pacientov bude prežívať 5 rokov po stanovení diagnózy. Kombinovaná liečba s gemcitabínom je štandardná liečba pokročilého pankreatického karcinómu. Kombinácia fluorouracilu, kyseliny folovej, irinotecanu a oxaliplatiny navodí medián prežívania 11 mesiacov. Neexistuje štandardná druholíniová liečba pankreatického karcinómu.

Kľúčové slová: pankreatický karcinóm, systémová chemoterapia, gemcitabín, oxaliplatina, irinotekan.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Systemic therapy of pancreatic cancer

Pancreatic cancer is the fourth commenst cause of cancer-related death in men. Most patients with pancreatic cancer are diagnosed at advaced, non-resectable stage. Late detection, early metastases, difficult surgical approached, cancer resistant to systemic chemo – and radiotherapy – all contribute to its infaust prognosis. Only about 5 % of patients will live 5 years after diagnosis. Gemcitabine – based combination treatments is the standard for advanced pancreatic cancer. The combination of fluorouracil, folinic acid, irinotecan and oxaliplatin led to median survival of 11 months. No standard second-line treatment exists for pancreatic cancer.

Keywords: pancreatic cancer, systemic chemotherapy, gemcitabine, oxaliplatin, irinotecan.