Onkológia 2/2014

Systémová invazívna mukormykóza ako príčina včasného úmrtia dieťaťa s akútnou myeloblastovou leukémiou

MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., MUDr. Branislav Chrenka, MUDr. Martin Fula, MUDr. Adriána Podhorská, MUDr. Peter Martanovič, MUDr. Lucia Kolenová, MUDr. Dana Petržalková

Cieľ: Cieľom nášho článku je demonštrovať na kazuistike pacienta s akútnou myeloidnou leukémiou, ako môže zriedkavá forma invazívnej mykotickej infekcie, invazívna mukormykóza, významne skomplikovať liečbu hematoonkologického pacienta. Prípad (kazuistika): Opisujeme kazuistiku 3-ročného pacienta s diagnózou akútnej monocytovej leukémie, s prestavbou mll génu t(9,11). Po podaní indukčnej chemoterapie sa u pacienta rozvinula febrilná neutropénia, ktorá nereagovala na liečbu štandardnými postupmi. Stav pacienta, napriek intenzívnej antiinfekčnej a podpornej liečbe, rapídne progredoval až vyústil do multiorgánového zlyhania a pacient exitoval na 26. deň od začiatku liečby. Všetky mikrobiologické a sérologické diagnostické pokusy boli bez relevantného záchytu a až post mortem sa podarilo identifikovať pôvodcu takto agresívneho ochorenia – diseminovanú mukormykózu (Lichtheimia corymbifera). Záver: Invazívne mukormykózy patria medzi zriedkavé závažné príčiny morbidity a mortality pacientov s hematologickými malignitami. Tieto infekcie si vyžadujú multidisciplinárnu integrovanú starostlivosť, často vysoko individualizované a postupné komplexné rozhodovanie počas diagnostického a liečebného procesu. Diseminovaná forma mukormykózy u pacienta s leukémiou sa však často aj napriek obrovskej snahe celého tímu nemusí podariť diagnostikovať a ani zvládnuť. Mortalita v prípade diseminovanej formy je až 90 %.

Kľúčové slová: akútna myeloblastová leukémia, mukormykóza, Lichtheimia corymbifera.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Systemic invasive mucormycosis as a cause of early death of a child with acute myelogenous leukemia

Purpose: The objective is to present a case report of a patient with acute myeloid leukemia and to demonstrate how can a rare form of invasive fungal infection, invasive mucormycosis, significantly complicate the treatment of patient with hematologic malignancy. Case: We describe a 3-year-old patient with acute monocytic leukemia with MLL translocation t(9,11). After the induction chemotherapy was completed, a febrile neutropenia developed and did not respond to standard supportive treatment. Despite an intensive antiinfectious and supportive treatment the patient´s condition rapidly progressed to multiorgan failure and resulted into death within 26 days since diagnosis. Comprehensive diagnostic microbiological and serological tests failed to identify the etiological agent. The cause of such an aggressive course was identified only post mortem as disseminated mucormycosis, Lichtheimia corymbifera. Conclusion: Mucormycosis is an emerging cause of infectious morbidity and mortality among patients with hematological malignancies. These infections require multidisciplinary integrated care, often highly individualized and progressive complex decisions during diagnostic and therapeutic process. Despite huge efforts of the caring team, disseminated form of mucormycosis in patients with leukemia, the result is not always successful. Mortality of disseminated form of mucorsis is about 90%.

Keywords: acute myeloid leukemia, mucormycosis, Lichtheimia corymbifera.