Onkológia 2/2024

Súčasné trendy zobrazovania gliových nádorov mozgu

MUDr. Michaela Jezberová, PhD., MUDr. Ľubomír Melicherčík, PhD.

Zobrazovacie rádiologické metódy patria k základným a nenahraditeľným pilierom v neuroonkológii. Počítačová tomografia (computed tomography CT) a magnetická rezonancia (MR) mozgu sú prvým krokom k rozpoznaniu nádorov centrálneho nervového systému (CNS). Technologické pokroky MR prístrojov s preferenciou sily magnetického poľa 3,0T pre neurozobrazovanie priniesli výrazné skvalitnenie priestorovej a časovej rezolúcie zobrazovania, 2D skenovanie sa posunulo k rutinnému 3D zobrazeniu, s možnosťami multiplanárnych rekonštrukcií. Umožňuje to presnú topograficko-anatomickú lokalizáciu nádoru, detailné mapovanie priestorových pomerov a vzťahov okolitých štruktúr usmerňuje rozhodovanie o možnostiach terapie gliómov, o mieste biopsie a rozsahu resekcie. Gliómy reprezentujú najčastejší typ primárnych malígnych mozgových nádorov, sú rôznorodou skupinou neoplázií. Široké spektrum rozšírených metód v rámci multiparametrického protokolu posúva kvalitatívne hodnotenie gliómov z úrovne makroskopickej do mikroštrukturálnej, s analýzou patofyziologických procesov. Obrazové biomarkery poskytujú kvantitatívne informácie, rozširujú charakterizáciu gliómov a spresňujú biologickú povahu. Tým prispievajú k prognostifikácii nálezu. MR mozgu je hlavným nástrojom sledovania nádorového ochorenia, dynamiky rastu a zmeny charakteru, efektu terapie, rozlíšenia terapeuticky indukovaných zmien od recidívy gliómu. Komplexná analýza MR vyšetrenia poskytuje neinvazívnu virtuálnu biopsiu.

Kľúčové slová: magnetická rezonancia, multiparametrické zobrazovanie, fenotypizácia gliómov, biomarkery

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Current trends in imaging of brain gliomas

Imaging radiological methods belong to the fundamental and irreplaceable pillars in neuro-oncology. Computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) of the brain are the first step in the diagnosis of tumors of the central nervous system (CNS). The technological progress of MR devices with a preference for a magnetic field strength of 3.0T for neuroimaging have brought a significant improvement in the spatial and temporal resolution of imaging, 2D scanning has moved to routine 3D imaging, with the possibility of multiplanar reconstructions. It enables accurate topo-anatomical localization of the tumor, detailed mapping of spatial proportions and relationships of surrounding structures guides decision-making about the possibilities of glioma therapy, the location of the biopsy and the extent of resection. Gliomas represent the most common type of primary malignant tumors, they are diverse group of brain neoplasm. A wide spectrum of advanced methods within the multiparametric protocol moves the qualitative evaluation of gliomas from the macroscopic to the microstructural level, with the analysis of pathophysiological processes. Imaging biomarkers provide quantitative information, they enrich the characterisation of gliomas, clarify the biological nature, and contributes to the prognosis of the findings. MRI of the brain is the main tool for monitoring tumor, growth dynamics and character changes, the effect of therapy, and distinguishing therapeutically induced changes from glioma recurrence. Complex analysis of the MR examination provides a non-invasive virtual biopsy.

Keywords: magnetic resonance imaging, multiparametric imaging, phenotypisation of gliomas, biomarkers