Onkológia 1/2013

Súčasné názory na liečbu karcinómu kôry nadobličiek

doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD., prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., MUDr. Boris Eliáš, PhD., prof. MUDr. Ján Švihra, PhD., MUDr. Ján Kliment jr.

Karcinóm kôry nadobličky je zriedkavý malígny nádor s heterogénnymi prejavmi, nedostatočne poznanou patogenézou, vo všeobecnosti so zlou prognózou vyskytujúci sa u 1 – 2 pacientov na milión obyvateľov. Žiadny konsenzus týkajúci sa diagnostiky a liečebných kritérií karcinómu nadobličky neexistuje. Radikálna chirurgická liečba je jediná kuratívna modalita, zatiaľ čo systémová liečba je len paliatívna. Napriek kompletnej resekcii nádorov v štádiu I – III, približne u 40 % pacientov sa vytvoria metastázy v priebehu dvoch rokov. Nové možnosti cielenej liečby sú v štádiu výskumu a môžu zlepšiť súčasné liečebné alternatívy. Publikácia prehodnocuje úlohu chirurgickej liečby, rádioterapie, systémovej chemoterapie, ako aj nových liekov na cielenú liečbu.

Kľúčové slová: karcinóm nadobličky, liečba, prognóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Contemporary possibilities of adrenocortical carcinoma treatment

Adrenocortical cancer (ACC), a rare malignant tumor with a heterogeneous presentation, incompletely understood pathogenesis, and generally poor prognosis, occurs (occuring) in 1-2 people per million inhabitants. No general consensus on the diagnostic and therapeutic measures for ACC exist. Radical surgery is the only curative modality, while systemic therapeutic tools remain as palliative options. Despite complete resection in stage I-III tumors, approximately 40 % of patients develop metastasis within 2 years. New targeted therapies are under investigation and may improve current treatment options. The role of surgical treatment, radiotherapy, systemic chemotherapy and novel targeted agents are reviewed.

Keywords: adrenocortical carcinoma, treatment, prognosis.