Onkológia 3/2011

Súčasné názory na chemoprevenciu karcinómu prostaty

doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

Karcinóm prostaty je jedným z najčastejšie diagnostikovaných nádorov u mužov. Pretože karcinóm prostaty má dlhý interval latencie, liečba je ekonomicky náročná, je preto racionálne, zasiahnuť do zníženia rizika pri vzniku tejto malignity. Termín „prevencia“ alebo „chemoprevencia“ poukazuje na snahu zabrániť, alebo oddialiť vznik karcinómu podávaním liekov, vitamínov alebo iných látok. Existuje mnoho látok, ktoré môžu znížiť riziko vzniku karcinómu prostaty. Vyžaduje to však starostlivé štúdium látok v špecifickej populácii a zistiť skutočnú redukciu rizika, ako aj spektrum vedľajších účinkov sledovanej látky. Ideálna preventívna látka neovplyvní kvalitu života, nie je drahá, je bezpečná, dobre tolerovaná a efektívna. Cieľom tohto článku je podať súčasný prehľad vývoja v oblasti prevencie karcinómu prostaty.

Kľúčové slová: rakovina prostaty, prevencia, chemoprevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current opinions on chemotherapy for prostate cancer

Prostate cancer is one of the most frequently diagnosed cancer among men. Because of the long latency period of prostate cancer, and the economic burden and morbidity associated with its treatment, there is a strong rationale for interventions to reduce the risk of developing this malignancy. The terms „prevention“ or „chemoprevention“ refers to efforts to prevent or delay the development of cancer by taking medicines, vitamins or other agents. There are many agents that may decrease the risk of prostate cancer. It requires careful study of the agents in specific populations to determine whether risk is reduced, magnitude of the risk reduction and the spectrum of side effects associated with the agent. The ideal preventive agent will not significantly alter quality of life, is inexpensive, safe, well tolerated, and effective. The purpose of this article is to review recent developments in the field of prostate cancer prevention.

Keywords: prostate cancer, prevention, chemoprevention.