Onkológia 2/2024

Súčasné možnosti v liečbe HER2 low metastatického karcinómu prsníka

MUDr. Radovan Barila, PhD.

Rozšírenie spektra hodnotenia stavu ľudského epidermálneho rastového faktora na HER2-low definovaného ako expresia HER2 1+ imunistochémiou (IHC) alebo 2+ IHC bez génovej amplifikácie prinieslo významný pokrok v liečbe karcinómu prsníka. HER2 low sa ukazuje ako liečebne ovplyvniteľný biomarker a anti HER2 konjugát trastuzumab deruxtekan preukázal signifikantné predĺženie prežívania u predliečených pacientok s HER2 low karcinómom prsníka. Vzhľadom na tieto dáta a skutočnosť, že približne polovica pacientok s karcinómom prsníka má HER2 low status, liečebné algoritmy sa musia zmeniť. Napriek tomu, že jestvuje viacero liekov na liečbu HR+ a HR- HER2 low BC, doteraz nie je známe optimálne zoradenie liečebných línií v tejto skupine pacientok.

Kľúčové slová: HER2 low karcinóm prsníka, trojito negatívny karcinóm prsníka, trastuzumab deruxtekan, sacituzumab govitekan, PARP inhibítory, alpelisib, everolimus, mozgové metastázy

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Current options in the treatment of HER2 low metastatic breast cancer

The expansion of the spectrum of human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-status to HER2-low, defined as HER2 expression of 1+ by immunohistochemistry (IHC) or 2+ by IHC without gene amplification, has made a major impact in the treatment of breast cancer. The HER2-low expression has emerged as a targetable biomarker, and anti-HER2 antibody-drug conjugate trastuzumab deruxtecan has shown significant survival benefit in pretreated metastatic HER2-low breast cancer (BC). With these recent data, the treatment algorithm for HR+ and TNBC needs to be reconsidered, as approximately half of these BCs are HER2-low. Although there are different therapeutic agents for HR+ and HR- HER2-low BCs, there is no consensus regarding the sequencing of these agents in this cohor of patients.

Keywords: HER2 lov breast cancer, triple negative breast cancer, trastuzumab deruxtecan, sacituzumab govitecan, PARP inhibitors, alpelisib, everolimus, brain metastases