Onkológia 2/2006

Súčasné možnosti druholíniovej chemoterapie relabujúceho platina refraktérneho

MUDr. Radovan Barilla

Epiteliálny ovariálny karcinóm je ochorenie, ktoré je chemosenzitívne na prvolíniovú chemoterapiu kombinácie karboplatina/paklitaxel, ktorá sa považuje v súčasnosti za štandardnú liečbu. relaps choroby však býva temer pravidlom a vzhľadom na chemorezistenciu terapeutický prístup s kuratívnou intenciou už nie je možný. Napriek tomu druholíniová chemoterapia, podávaná ako paliatívna liečba, má nesporne význam. U platina rezistentnej choroby je v súčasnosti za liečbu voľby považovaná monoterapia niektorým z nižšie uvedených cytostatík napriek tomu, že liečebná odpoveď sa s každou líniou chemoterapie znižuje.

Kľúčové slová: karcinóm vaječníkov, voľný platinový interval, druholíniová chemoterapia, monochemoterapia, kombinovaná chemoterapia, cielená liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CURRENT ALTERNATIVES FOR SECOND LINE CHEMOTHERAPY OF RECURRENT CIS-PLATIN REFRACTORY EPITHELIAL OVARIAN CANCER

Epithelial ovarian cancer is usually chemo-sensitive with successful response to first line chemotherapy, which is considered to be carboplatin/ paclitaxel doublet. However disease relapse is almost inevitable and due to emergence of resistant cells, treatment with curative intent is no more feasible. Nevertheless, the use of second line chemotherapy for paliative treatment with a choice of several antineoplastic drugs listed below is (undoubtedly/byeond doubt) important. chemotherapy with single agent is treatment of choice in platinum resistant disease although future chance of response to cytotoxic agent is modest.

Keywords: ovarian cancer, platinum free interval, second line chemotherapy, single agent chemotherapy, combination chemotherapy, targeted therapy.