Onkológia 1/2010

Súčasné možnosti a perspektívy adjuvantnej a neoadjuvantnej liečby karcinómov žlčových ciest

MUDr. Patrik Palacka, PhD., MUDr. Iveta Vochyanová-Andrezálová

Zhubné nádory žlčových ciest patria k pomerne vzácnym chorobám, pre ktoré je charakteristická neskorá diagnostika často v inoperabilnom štádiu, rezistencia na známu systémovú terapiu a zlá prognóza. Radikálna chirurgická resekcia má najvyšší prognostický význam pre celkové prežívanie pacienta. Navyše po radikálnej resekcii s následnou adjuvantnou chemorádioterapiou päť rokov prežíva viac ako 30 % chorých. Zdá sa, že adjuvantná liečba gemcitabínom by mohla byť prínosom v liečbe cholangiokarcinómu. Neoadjuvantná terapia je naďalej považovaná za experimentálny postup. Nádejou do budúcnosti sú monoklonové protilátky alebo multikinázové inhibítory, ktoré môžu znamenať prínos v terapii metastatickej alebo lokálne pokročilej choroby a neskôr aj rozšíriť možnosti adjuvantnej liečby.

Kľúčové slová: cholangiokarcinómy, adjuvantná terapia, neoadjuvantná liečba, gemcitabín, erlotinib, lapatinib

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current options and perspectives of both adjuvant and neoadjuvant therapy of cholangiocarcinoma

Cholangiocarcinoma belongs among relatively rare diseases. The belated diagnostics often in the inoperable stage, resistance on systemic therapy and poor prognosis are typical for the bile duct cancer. The most important prognostic factor for the patients´ overall survival is the radical surgical approach. Moreover, 5-year survival rates are higher than 30 % when radical surgical resection is followed by adjuvant chemoradiotherapy. It seems that adjuvant treatment with gemcitabine could also mean a contribution to the cholangiocarcinoma therapy. Neoadjuvant treatment is still considered to be an experimental approach. Monoclonal antibodies and multi kinase inhibitors are promising for the future. Their contribution to the treatment in patients with metastatic or locally advanced disease could broaden the options of adjuvant therapy later.

Keywords: cholangiocarcinoma, adjuvant therapy, neoadjuvant therapy, gemcitabine, erlotinib, lapatinib