Onkológia 2/2008

STRATÉGIA LIEČBY NEHODGKINOVSKÝCH LYMFÓMOV V DETSKOM VEKU

h. doc. MUDr. Eva Bubanská, CSc.

Nehodgkinovské lymfómy (NHL) v detskom veku s takmer výhradne zo skupiny vysokomalígnych lymfómov a podľa WHO klasifikácie ich tvoria štyri hlavné subtypy: lymfoblastický lymfóm, Burkittov lymfóm, difúzny veľkobunkový B-lymfóm (DLBCL) a veľkobunkový anaplastický lymfóm (ALCL). NHL v detskom veku patria medzi najlepšie terapeuticky ovplyvniteľné malignity s výnimkou podskupín s horšou prognózou. Základom liečby je kombinovaná chemoterapia podávaná vo forme protokolárnej liečby bez rádioterapie. Vzhľadom na rozdielnu biológiu týchto nádorov jednotlivé biologické subtypy vyžadujú odlišnú liečbu. Lymfoblastické lymfómy sa liečia podľa podobných, ak nie rovnakých protokolov ako ALL, zrelé B-NHL a ALCL sa liečia krátkou, ale veľmi intenzívnou chemoterapiu v závislosti od prítomnosti rizikových faktorov. Vzhľadom na veľmi nepriaznivú prognózu relapsov má vysokodávkovaná chemoterapia s následnou transplantáciou hemopoetických kmeňových buniek pri vysokorizikových ochoreniach svoje miesto už v prvolíniovej terapii. Aj v detskom veku sa hľadajú nové spôsoby liečby v oblasti cielenej terapie pomocou monoklonálnych protilátok.

Kľúčové slová: Nehodgkinovské lymfómy, detský vek, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TREATMENT STRATEGIES FOR CHILDHOOD NON-HODGKIN LYMPHOMA

Non-Hodgkin lymphomas in childhood are almost exclusively from the group of high- grade lymphomas and according to WHO classification there are four main subgroups: lymphoblastic lymhoma, Burkitt lymphoma, diffuse large B-cell lymhoma and anaplastic large cell lymphoma. The group of non-Hodgkin lymphomas in childhood belong to the malingancies with overall highest survival at all. The keystone of the therapy is combined chemotherapy according to protocols without radiotherapy. Regarding the biology different individual subtypes require different treatment modalities. The usual treatment approach for lymphoblastic lymhoma is similar or identical to that for ALL, the therapy of mature B-NHL and ALCL consists of risk-addapted, repeat cycles short-term, but very intensive chemotherapy. Relapses are of very unfavorable prognosis and this is the reason for the megachemotherapy and successive stem cell transplantation on front-line therapy in high risk patients. New treatment modalities as target therapy with monoclonal antibodies are of interest in childhood, too.

Keywords: Non-Hodgkin lymphoma, childhood, therapy