Onkológia 2/2006

Stereotaktická rádiochirurgia v liečbe nádorov hlavy a krku

prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.

Stereotaktická rádiochirurgia využíva počítačom riadenú rádioterapiu na účel presného nasmerovania ožarovacích lúčov do chorobného ložiska. Je to neinvazívna metóda, ktorá využíva stereotaktický prístroj na zabezpečenie toho, aby cieľové štruktúry počas vyšetrenia a ožiarenia boli v rovnakej polohe. pomocou plánovacieho systému a lineárneho urýchľovača (lINAc) presne vysiela vysoké dávky žiarenia do vopred určených cieľov. Metóda zaručuje, že okolité zdravé štruktúry sú zasiahnuté len minimálnymi dávkami žiarenia. Stereotaktická rádiochirurgia je vhodná na liečenie nádorov mozgu a hypofýzy, metastáz do mozgu, nádorov oka, maxilofaciálnej oblasti, lebečnej bázy, glomus jugulare a nádorov krku po oblasť c 2 – 3. Je to metóda voľby u nádorov lokalizovaných v hlbokých štruktúrach mozgu nedostupných pre klasickú neurochirurgiu.

Kľúčové slová: stereotaktická rádiochirurgia, nádory mozgu, nádory hlavy a krku, indikácie, pooperačná starostlivosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

STEREOTACTIC RADIOSURGERY IN TREATMENT OF HEAD AND NECK CARCINOMA

Stereotactic radiosurgery uses a computer-controlled radiation therapy for precise orientation of the irradiating rays directly into a pathological lesion. It is a non-invasive method that uses the stereotactic apparatus for ensuring that the target structures are in the same position during the examination and irradiation. By means of the planning system and linear accelerator (lINAc) the high irradiation doses are spread into the targets identified in advance. This method guarantees that the surrounding healthy structures are affected only by minimal doses of irradiation. Stereotactic radiosurgery is convenient for the treatment of brain and hypophysis tumours, brain metastases, tumours of eye, maxillofacial area, skull base, glomus jugulare and neck tumours up to the region of c 2 – 3. It is the method of choice in the tumours localised in the deep brain structures that are inaccessible for classical neurosurgery.

Keywords: Stereotactic radiosurgery, cerebral tumours, head and neck tumours, indication, postoperative care.