Onkológia 5/2012

Špecifiká geriatrických pacientov v onkológii

MUDr. Peter Jonáš, MUDr. Monika Križanová

Predlžovanie ľudského veku s nárastom počtu seniorov v populácii je sprevádzané zvýšenou incidenciou nádorových ochorení v tejto populácii. Incidencia onkologických ochorení u seniorov predstavuje 50 % všetkých nádorov a nárast je strmejší v mužskej populácii ako u žien. V SR sú incidencia i rozloženie nádorových ochorení identické ako vo väčšine štátov EÚ. Včasná záchytnosť nádorov u seniorov je limitovaná polymorbiditou a neochotou chorých podrobiť sa preventívnym, ale i diagnostickým úkonom. Včasná diagnóza nádorového ochorenia umožňuje výber vhodnej liečebnej modality, ktorá bude zohľadňovať výkonnostný stav a sprievodné ochorenia. Časť týchto chorých vyžaduje intenzívnu prípravu a podobne i následnú starostlivosť pri liečbe onkologického ochorenia. Pri neúspechu liečby alebo ak sa chorý dostáva do zdravotnej starostlivosti už pri pokročilej fáze ochorenia, je vhodný do paliatívnej starostlivosti. Paliatívna starostlivosť predstavuje komplex opatrení, ktoré zlepšujú kvalitu života chorých a ich rodín zoči-voči život ohrozujúcemu ochoreniu tak, že včas identifikuje a neodkladne diagnostikuje a lieči bolesť a iné fyzické, psychosociálne a duchovné problémy a zmieňuje utrpenie.

Kľúčové slová: geriatrický pacient, nádorové ochorenie, nádorová kachexia, paliatívna starostlivosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Specifics of geriatric patients in oncology

Prolonging human life by the growing number of seniors in the population is accompanied by an increased incidence of cancer in this population. The incidence of cancer in the elderly accounts for 50% of all cancers and is a steeper increase in the male population than female. In Slovakia, the incidence and spread of cancer identical to that in most EU countries. Early cancer detection rate among the elderly is limited polymorbidity and reluctance of patients to undergo preventative as well as diagnostic action. Early diagnosis of cancer allows selection of the appropriate treatment modality that takes into account performance status and comorbidities. Some of these patients require intensive training and so on and aftercare in the treatment of cancer. Failure when treatment when sick or getting into health care already at an advanced stage of the disease is suitable for palliative care. Palliative care is a complex of measures to improve the quality of life of patients and their families in the face of life-threatening disease so that timely identify and promptly diagnose and treat pain and other physical, psychosocial and spiritual problems, reducing suffering.

Keywords: geriatric patient, cancer, cancer cachexia, palliative care.