Onkológia 3/2015

Sledovanie pacientov po onkologickej liečbe

MUDr. Branislav Bystrický, MUDr. Filip Kohútek, MUDr. Andrej Rosík, MUDr. Miroslava Stratená, MUDr. Mário Bôžik

Malígne ochorenia predstavujú aj v lokalizovanom štádiu ochorenie celého makroorganizmu. Sledovanie pacientov po onkologickej liečbe predstavuje praktickú aplikáciu terciárnej prevencie. Cieľom sledovania po onkologickej liečbe je včasná detekcia relapsu malígneho ochorenia, neskorej toxicity onkologickej liečby alebo sekundárnej malignity s následnou terapeutickou intervenciou. Správne vedená dispenzarizácia pacientov by sa mala odzrkadliť aj v zlepšenom prežívaní pacientov a aj v zlepšení kvality života. Vzhľadom na dôležitosť správnej interpretácie vyšetrení realizovaných v rámci sledovania po onkologickej liečbe je vhodné, aby dispenzárnu starostlivosť vykonával atestovaný klinický alebo radiačný onkológ alebo iný špecialista (napríklad onkogynekológ alebo onkourológ). Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie sú základnými vyšetrovacími metódami využívanými pri sledovaní pacientov po onkologickej liečbe. Pri niektorých ochoreniach má sledovanie hladiny onkomarkerov význam vo včasnom záchyte recidívy malignity. Medzi diagnostické zobrazovacie metódy využívané v sledovaní po onkologickej liečbe patrí skiagrafia, ultrasonografické vyšetrenie, mamografia, CT vyšetrenie a vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MRI). Ukončenie sledovania po onkologickej liečbe nie je v medzinárodných odporúčaniach upravené a riadi sa zvyklosťami jednotlivých pracovísk.

Kľúčové slová: onkológia, prevencia, sledovanie po liečbe, onkomarkery, karcinóm prsníka, kolorektálny karcinóm, karcinóm pľúc, difúzny veľkobunkový B- lymfóm, Hodgkinov lymfóm, testikulárne nádory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Follow-up after treatment in patients with malignant disease

Even in early stage, malignancies are diseases of whole organism. Follow- up after treatment in patients with malignant disease represents practical application of tertiary prevention. The aim of follow-up is early detection of cancer recurrence and secondary malignancies, management of late toxicity of oncological treatment and subsequent therapeutic intervention. Improvement in survival rates and patient’s quality of life are the outcomes of properly performed follow- up. Considering the importance of follow-up exams, specialists in medical or radiation oncology or other specialists (e.g. gynecologic oncologist or uro-oncologist) should be responsible for these. Patient’s history and physical examination are basic diagnostic procedures used in follow-up. Tumor markers have proven their importance in follow-up of several malignancies. X-ray, ultrasonography, mammography, CT and magnetic resonance imaging belong to diagnostic imaging used in follow-up of certain types of tumors. Discharge of patients from follow- up is not established in international guidelines and usually follows the local practice.

Keywords: oncology, prevention, follow-up, tumor markers, breast cancer, colorectal cancer, lung cancer, diffuse large B- cell lymphoma, Hodgkin´s lymphoma, testicular cancer.