Onkológia 6/2008

SEKUNDÁRNA MALIGNITA AKO PREJAV NESKOREJ TOXICITY KURATÍVNEJ LIEČBY TESTIKULÁRNEHO NÁDORU

doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc., MUDr. Mária Rečková, MUDr. Mariánn Kakalejčík, MUDr. Juraj Beniak

Prípad prezentuje pacienta s karcinosarkómom močového mechúra, ktorý bol u pacienta diagnostikovaný 42 rokov po absolvovaní adjuvantnej rádioterapie v oblasti stredného abdomenu a panvy pre seminóm testis. Diskutovaná je problematika neskorej toxicity onkologickej liečby u pacientov s potenciálne kuratívnymi germinatívnymi tumormi testes, ako aj problematika diagnostiky a liečby pacientov s karcinómom a karcinosarkómom močového mechúra.

Kľúčové slová: karcinosarkóm močového mechúra, neskorá toxicita rádioterapie u pacientov s germinatívnymi nádormi

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SECONDARY MALIGNANCY AS A MANIFESTATION OF LATE TOXICITY OF CURATIVE TREATMENT FOR TESTICULAR CANCER

The case presents the patient with a diagnosis of bladder carcinosarcoma. He was diagnosed 42 years after adjuvant middle abdominal and pelvic radiotherapy for testicular seminoma. We discuss the problem of late toxicity of oncology treatment in patients with potentially curative germ cell tumors of testes together with diagnosis and treatment of patients with bladder carcinoma and carcinosarcoma.

Keywords: bladder carcinosarcoma, late toxicity of radiotherapy in patients with germ cell tumors