Onkológia 4/2012

Sarkomatoidná diferenciácia ako histopatologický prognostický parameter karcinómu obličky

MUDr. Vladimír Bartoš, MUDr. Dušan Pokorný, MUDr. Oľga Zacharová, MUDr. Roman Mráz, MUDr. Juraj Mikuláš, CSc., MUDr. Peter Laurinc

Karcinóm z renálnych buniek (renal cell carcinoma, RCC) patrí v súčasnosti medzi najčastejšie urologické malignity. Jeden z dôležitých histologických parametrov, ktorý odzrkadľuje biologické správanie RCC a zároveň poskytuje významné prognostické informácie, sú sarkomatoidné zmeny nádoru. V našom príspevku sme sa zamerali na sledovanie výskytu sarkomatoidných zmien v karcinómoch obličky a ich súvisu s ostatnými klinicko-patologickými ukazovateľmi. Hodnotený súbor pozostával zo 159 karcinómov od 157 pacientov (95 mužov, 62 žien) vo veku 18 – 82 rokov. Z celkového počtu sme potvrdili 18 karcinómov (11,3 %), ktoré vykazovali rôzny stupeň sarkomatoidných zmien. Tieto nádory boli získané od 18 pacientov (11 mužov, 7 žien) vo veku 45 – 82 rokov (priemerný vek 69,1 roku). V trinástich prípadoch išlo o konvenčný svetlobunkový RCC, v jednom prípade o papilárny RCC, v dvoch prípadoch o neklasifikovaný RCC a dva prípady, pri ktorých bol prítomný iba sarkomatoidný komponent, sme klasifikovali ako sarkomatoidný RCC. Sarkomatoidná zložka histologicky pozostávala prevažne z vretenobunkovej populácie s rôznym stupňom pleomorfie a niekedy aj s rabdoidnými črtami. Potvrdili sme šesť prípadov patologického štádia lokalizovaného na obličku (pT1 a pT2) a desať prípadov štádia s extrarenálnou propagáciou (pT3 a pT4). U štyroch pacientov boli diagnostikované metastázy v regionálnych lymfatických uzlinách. Takmer všetky karcinómy boli sprevádzané nekrózami. Keďže sarkomatoidné zmeny RCC sú väčšinou asociované s negatívnymi prognostickými ukazovateľmi a nepriaznivejšou prognózou ochorenia, ich prítomnosť musí patológ vždy uviesť pri bioptickom vyšetrení tkaniva. Z klinického hľadiska je potrebné dôkladnejšie sledovanie takýchto pacientov, pretože literárne údaje poukazujú, že väčšina z nich má už v čase diagnostiky metastázy.

Kľúčové slová: karcinóm z renálnych buniek, sarkomatoidné zmeny, prognóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sarcomatoid differentiation as a histopathological prognostic parameter in renal cell carcinoma

Renal cell carcinoma (RCC) is currently one of the most frequent urological malignancies. One of the important histological findings, which reflect biological behaviour of RCC and also provide significant prognostic data are sarcomatoid changes of tumor. In our paper we evaluated the incidence of sarcomatoid changes in renal cell carcinomas and their relationship with other clinico-pathological parameters. A study group consisted of 159 cancers from 157 patients (95 men, 62 women) in the age rage from 18 to 82 years. Out of all cases we found 18 carcinomas (11.3%) having varying degrees of sarcomatoid changes. These tumors were obtained from 18 subjects (11 men, 7 women) between 45 and 82 years of age (mean age 69.1 years). Among them, there were 13 conventional clear cell RCCs, 1 papillary RCC, 2 unclassified RCCs and 2 carcinomas, that entirely consisted of sarcomatoid tissue, were classified as sarcomatoid RCCs. Histologically, sarcomatoid component predominantly composed of spindle cells population with varying degrees of anaplasia and sometimes exhibited rhabdoid features. Six cases corresponded to the pathological stage limited to the kidney (pT1 and pT2) and ten cases were diagnosed in pathological stage with extrarenal propagation (pT3 and pT4). Four patients had metastases in the regional lymph nodes. Almost all cancers showed necrosis. Since sarcomatoid changes in RCC are usually associated with negative prognostic parameters and much less favourable prognosis of disease, if present, pathologist must describe them in a biopsy report. From a clinical point of view, these patients require more careful follow-up, as the literature data indicate the majority of them have metastases at the time of diagnosis.

Keywords: renal cell carcinoma, sarcomatoid changes, prognosis.