Onkológia 3/2023

Sacituzumab govitekan – profil lieku

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH

Sacituzumab govitekan je nový liek z portfólia tzv. ADC – antibody-drug conjugates (konjugát protilátka a liečivo – cytostatikum) namierené proti receptoru Trop-2. Trop-2 sa nachádza na viacerých nádoroch z epitelu. Liečivo naviazané na túto protilátku je inhibítor topoizomerázy I – SN-38, aktívny metabolit známeho irinotekanu. Sacituzumab govitekan preukázal efektivitu v liečbe pokročilého TNBC (trojito negatívneho karcinómu prsníka) (EMA a FDA registrácia), pokročilého hormón-receptor pozitívneho, HER2 negatívneho karcinómu prsníka (FDA registrácia) a karcinómu močového mechúra (FDA registrácia). V schválenej indikácii v EMA pre mTNBC preukázala registračná štúdia ASCENT takmer zdvojnásobenie mediánu celkového prežívania (z 6,7 mesiaca v ramene s chemoterapiou na 12,1 mesiaca v ramene so sacituzumabom, HR 0,48, p < 0,001), a preto jej ESMO MCBS je 4. Najčastejšia toxicita je hematologická a gastrointestinálna (hnačka). Výskum efektivity lieku pokračuje aj pri iných diagnózach, napríklad karcinóme pľúc, uroteliálnom karcinóme a iných solídnych nádoroch

Kľúčové slová: acituzumab govitekan, karcinóm prsníka, karcinóm močového mechúra, TNBC, ASCENT, SN-38, ADC

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Sacituzumab govitekan – drug profile

Sacituzumab govitecan is a new biopharmaceutical drug from the ADC class of drugs – antibody-drug conjugates, where monoclonal antibody is directed against Trop-2 antigen. Trop-2 is found on the surface of several human epithelial cancers. Drug linked to antibody is govitecan (SN-38), a well-known active metabolite of irinotecan and topoisomerase I inhibitor. Sacituzumab has demonstrated antitumor activity in TNBC (triple-negative breast cancer) (EMA and FDA registration), as well as in advanced, hormone receptor positive, HER2- negative breast cancer (FDA registration) and advanced bladder cancer (FDA registration). In the EMA approval for TNBC, results of the ASCENT study were positive based on doubling median overall survival from 6,7 months to 12,1 months (HR 0,48, p<0.001). These results lead to ESMO MCBS of 4. The most common toxicity was hematological and gastrointestinal (diarrhea). The research of this compound is continuing in various diagnoses such as lung cancer, urothelial cancer and other solid tumors.

Keywords: sacituzumab govitecan, breast cancer, bladder cancer, TNBC, ASCENT, SN-38, ADC