Onkológia 1/2018

Rozhodovanie o liečbe u starších pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou – kazuistiky

MUDr. Iveta Oravcová, PhD., MUDr. Eva Mikušková, PhD., MUDr. Ľudmila Demitrovičová, PhD., MUDr. Vanda Mikudová, MUDr. Silvia Cingelová, PhD., doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

Cieľ: Prezentovať spôsob rozhodovania o liečbe u starších pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou (AML) v závislosti od klinického stavu a komorbidít. Prípad: V práci uvádzame prípady troch pacientov s AML, iniciálne s viac ako 30 % blastov v kostnej dreni (KD) i periférnej krvi (PK). Záver: Azacitidín (AZA) bol vhodnou liečebnou možnosťou pre troch pacientov, starších ako 60 rokov, s dosiahnutím celkového prežívania, ktoré uvádza literatúra u starších pacientov s AML s iniciálnym množstvom blastov nad 30 %.

Kľúčové slová: AML, starší, azacitidín, prežívanie, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Decision making about the treatment of older patients with acute myeloblastic leukemia – case reports

Purpose: To describe the process of decision making about treatment of older patients with acute myeloblastic leukemia (AML) according to clinical condition and comorbidities. Case: We are presenting three cases of AML patients with initially more than 30% blasts in the bone marrow and in the peripheral blood. Conclusion: Azacitidin (AZA) was an optimal treatment option for three patients, older than 60 years, who achieved an overal survival similar to the results reported in the literature for the older patients with AML with initially more than 30% blasts in the bone marrow and in the peripheral blood.

Keywords: AML, older, azacitidin, survival, treatment