Onkológia 4/2015

Relabujúci a refraktérny difúzny veľkobunkový lymfóm B-pôvodu

MUDr. Miriam Ladická

Záchranná chemoterapia a vysokodávkovaná liečba s transplantáciou autológnych kmeňových buniek je v súčasnosti štandardom v liečbe chemosenzitívneho relapsu difúzneho veľkobunkového lymfómu B-pôvodu. Najlepší štandardný záchranný režim nie je stanovený. Medzi nepriaznivé faktory, ktoré majú vplyv na prežívanie, patrí včasný relaps (< 12 mesiacov), predchádzajúca liečba rituximabom a skóre medzinárodného prognostického indexu v čase relapsu 2 – 3. Pacienti s ABC podtypom a myc translokáciou takisto zle odpovedajú na štandardnú liečbu. Alogénna transplantácia a režimy kombinované s novými liekmi môžu zlepšiť nepriaznivú prognózu pacientov, ktorí neprofitujú zo štandardnej liečby.

Kľúčové slová: difúzny veľkobunkový lymfóm B-pôvodu, relaps, chemoimunoterapia, transplantácia kmeňových buniek.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Relapsed/refractory diffuse large B-cell lymphoma

Salvage chemotherapy and high-dose therapy with autologous stem cell transplantation are standard of treatment in chemosensitive relapses in diffuse large B-cell lymphoma. The best standard salvage treatment is not established. Adverse factors influenced survival: early relaps (< 12 months), prior treatment with rituximab and second international prognostic index score of 2 – 3. Moreover, patients with ABC subtype and myc translocation responded poorly to standard treatment. Allogeneic transplantation and regimens with new drugs can improve poor prognosis of patients, which don´t take advantage from standard treatment.

Keywords: diffuse large B-cell lymphoma, relaps, chemoimmunotherapy, stem cell transplantation.