Onkológia 5/2007

RASTOVÉ FAKTORY V ONKOLÓGII 1. časť

prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

starostlivosti o zdravie pacientov s nádormi s cieľom minimalizovať toxické účinky chemoterapie a rádioterapie. Najviac je používaný v klinickej praxi rastový faktor granulopoézy, filgrastim. Tento faktor významne zvyšuje proliferáciu a diferenciáciu neutrofilných progenitorov ako aj funkčnú aktivitu neutrofilov. Práca je prehľadom doporučení pre aplikáciu rastových faktorov granulopoézy tak v liečbe ako aj v profylaxii febrilnej neutropénie. V ďalšej časti práce sú uvedené odporúčania pre liečbu rastovým faktorom stimulujúcim keratinocity. Palifermin, ktorý významne ovplyvnil liečbu orálnej mukozitídy zlepšil aj kvalitu života chorých s týmto poškodením spôsobeným postcytostatickou chemoterapiou alebo rádioterapiou. Včasná a racionálna aplikácia týchto rastových faktorov dovoľuje podať komplexnú chemoterapiu v plánovaných časových intervaloch, bez redukcie dávky cytostatík.

Kľúčové slová: postcytostatická neutropénia, filgrastim, pegfilgrastim, orálna mukozitída, keranocity stimulujúci faktor

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

GROWTH FACTORS IN ONCOLOGY (part 1)

Cytokines and growth factors are natural regulators of growth and development and promote recovery of the body from all types of injuries. Today recombinant cytokines and growth factors are playing an increasing role in health care, especially for minimizing the toxic effects of chemotherapy and improving quality of life for patients with cancer. Novel growth factors may also improve treatment responses and delay disease progression, because patients administered these agents may be more likely to complete their scheduled cycles of therapy. The severity and clinical consequences of mucositis can now be directly addressed with these recombinant factors. This paper will provide new data and insights that will assist physicians in evaluating new treatment strategies with novel growth factors for treatment of hematology and oncology.

Keywords: growth factors of granulocytes, febrile neutropenia, filgrastim, mucositis, keratinocyte growth factor