Onkológia 5/2016

Rádium 223Ra v liečbe malígnych nádorov kostí

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., MUDr. Hubert Poláček, Ph.D., doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc.

Rádium 223Ra vo forme izotonického roztoku chloridu radnatého je moderný liek (rádiofarmakum) nukleárnej medicíny, ktorý vďaka farmakologickým vlastnostiam podobným vápniku a vysokej energii vyžarovaných alfa častíc uvoľnených pri jeho premene selektívne pôsobí v kostnom systéme. Štúdie základného a klinického výskumu už potvrdili a v súčasnosti detailnejšie skúmajú liečivé vplyvy rádia 223Ra na progresívne nádorové postihnutie kostí vyvolávajúce u pacientov s viacerými onkologickými diagnózami fatálne dôsledky pre organizmus ako celok. Vďaka výsledkom štúdie ALSYMPCA (ALpharadin in SYMptomatic Prostate CAncer) dokladajúcim predĺženie celkového prežívania pacientov s kastračne rezistentným karcinómom prostaty so symptomatickými kostnými metastázami po liečbe 223Ra bol liek pre túto populáciu registrovaný vo väčšine rozvinutých krajín. Prezentovaný prehľadový článok uvádza aktuálne a v slovenskej odbornej verejnosti málo známe fakty o rádiu 223Ra, predovšetkým z pohľadu špecialistov nukleárnej medicíny a farmácie, ktorí sú priamo zodpovední za objav, výrobu, výskum, formulácie klinických odporúčaní a v neposlednom rade aj za aplikáciu rádiofarmaka pacientom.

Kľúčové slová: rádium 223Ra, rádionuklidová liečba, alfa častice, beta častice, nádory kostí, metastázy, karcinóm prostaty

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Radium 223Ra in the treatment of bone malignancies

Radium 223Ra (radium-223) in aqueous isotonic radium dichloride solution is a modern bone seeking nuclear medicine agent (radiopharmaceutical) which mimics calcium and acts via high-energy alpha decay. Many preclinical and clinical research studies have already confirmed the antitumor action of radium 223Ra in progressive metastatic bone tumors. Current studies and clinical trials are focused to explain the mechanisms of radium action and validate the treatment in proper patient groups. Thanks to the results of ALSYMPCA (ALpharadin in SYMptomatic Prostate CAncer) trial, confirming the overall survival benefit of radium 223Ra, it has been approved in developed countries to treat selected castration-resistant prostate cancer patients with symptomatic bone metastases. The presented review article introduces the general and still poorly known facts about radium 223Ra from the point of view of nuclear medicine physicians and pharmacists, which are directly involved in the discovery, research, manufacturing, clinical guidelines development, and, last but not least, clinical administration of the radiopharmaceutical to individual patients.

Keywords: radium 223Ra, radionuclide therapy, alpha particles, beta particles, bone tumors, metastases, prostate cancer