Onkológia 2/2024

Rádioterapia primárnych gliových nádorov mozgu

MUDr. Martin Chorváth, PhD., MPH, MUDr. Martina Vorobjov, MUDr. Elena Bolješíková, CSc.

Podľa posledných údajov publikovaných Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI) z roku 2014 je incidencia primárnych gliových nádorov mozgu u mužov 7,2/100 000, u žien 6,7/100 000, celkovo 6,95/100000. Uvedené čísla reflektujú mierne vyššiu incidenciu u mužov, čo je v súlade s dátami publikovanými v európskych a svetových databázach. Kauzálne príčiny vzniku primárnych gliových nádorov CNS nie sú známe. Ako rizikové faktory sa uvádzajú predchádzajúca rádioterapia na oblasť mozgu, kde najčastejšími sekundárnymi malignitami sú meningeómy, radiačne indukované gliómy a sarkómy. Vznikajú taktiež u pacientov s nádormi predisponujúcimi syndrómami ako napr. s Li Fraumeniho syndrómom, neurofibromatózou typ I, II (NF 1, 2), ako aj Lynchovým syndrómom. Okrem ionizujúceho žiarenia neboli identifikované žiadne environmentálne záťaže vrátane používania mobilných telefónov. Posledná WHO klasifikácia primárnych gliových nádorov mozgu publikovaná v roku 2021 integruje do diagnózy aj genetické dáta predovšetkým mutácie isocitrátdehydrogenázy (IDH1, 2) ako aj metylačný status. Cieľom rádioterapie je zníženie lokálnych recidív a predĺženie celkového prežívania. V prípade primárnych mozgových gliómov WHO gr 4 je štandardnou liečbou maximálna chirurgická resekcia (GTR) nasledovaná rádiochemoterapiou (Stuppov režim). Pri gliómoch WHO gr 3 po akomkoľvek chirurgickom zákroku je indikovaná rádio/rádiochemoterapia s následnou chemoterapiou. Pri gliómoch s nižším stupňom malignity WHO gr 2 po maximálnej GTR (definovaná ako < 1 cm reziduálneho nádoru na pooperačnom MR), bez prítomnosti rizikových faktorov je indikované pravidelné sledovanie, v prípade potvrdenia rizikových faktorov (subtotálna resekcia, vek ≥ 40, veľkosť tumoru

4 – 6 cm, tumor prechádzajúci cez strednú čiaru, epileptické záchvaty nereagujúce na liečbu alebo neurologická symptomatológia pred operačným výkonom) je podmienečne odporučená rádioterapia nasledovaná chemoterapiou alebo konkomitantná rádiochemoterapia s následnou chemoterapiou.

Kľúčové slová: WHO klasifikácia 2021, gliómy, rádioterapia, konkomitantná rádiochemoterapia, cieľové objemy, toxicita

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Radiotherapy of primary brain gliomas

According to last published data from National Health Information Centre (2014) the incidence of primary glial tumours in men is 7,2/100000, in women 6,7/100000, in total 6,95/100000. This date are reflecting slighty higher incidence among men which is in line with published data from European and world databases. Causality for brain tumours in not known yet. As risk faktor is described previous irradiation of the head or face. Most frequent secondary malignacies are meningiomas, radiation induced gliomas and sarkomas. Brain tumours are associated with cancer predisposition syndromes (e.g. Li-Fraumeni syndrome, neurofibromatosis typ 1, 2, Lynch syndrome). No environmental factors were indentified (no data for increased risk linked to use of mobile phones). The classification of primary glial brain tumours is based on WHO classification published in 2021 which is built on genetic data (IDH1, 2 mutation) and methylation status. Goal of radiotherapy (RT) is to decrease frequency of local relapses and extend overall survival. In WHO grade 4 gliomas maximal surgical resection followed by adjuvant radiochemotherapy is standard of care (Stupp regimen). In WHO grade 3 gliomas after any extent of surgery adjuvant radiotherapy with sequential chemotherapy or RT with concomitant/sequential chemotherapy is recommended. In WHO grade 2 gliomas after gross total removal (defined as < 1 cm residual tumour on MRI, age < 40) observation is recommended. In presence of risk factors (subtotal resection, age ≥ 40, tumor size> 4-6 cm, tumour crosses midline, refractory seizures or presurgical neurologic symptoms from tumour) either adjuvant radiotherapy with sequential chemotherapy or adjuvant radiotherapy with concomitant/sequential chemotherapy is conditionally recommended.

Keywords: 2021 WHO classification, radiotherapy, gliomas, radiotherapy, concomitant radiochemotherapy, target volumes, toxicity