Onkológia 4/2010

Rádioterapia hepatocelulárneho karcinómu

MUDr. Margita Pobijaková

Dlhé roky bol iba chirurgický prístup jedinou vhodnou modalitou v liečbe hepatocelulárneho karcinómu (HCC), hlavným limitujúcim faktorom pre resekciu je funkčnosť pečeňového parenchýmu. Po zdokonalení zobrazovacích techník je možné detegovať už i malé tumory do 1 cm. Čoraz viac sa uplatňujú i alternatívne prístupy v liečbe lokalizovaného HCC, ako je rádiofrekvenčná ablácia (RFA), perkutánna injekcia etanolu (PEI), rádioterapia a transarteriálna chemoembolizácia (TACE), liečba otvorenými rádioizotopmi. Rádioterapia prešla v poslednom desaťročí veľkým technologickým pokrokom, používajú sa nové techniky: 3D konformná rádioterapia, rádioterapia s modulovanou intenzitou (IMRT), zobrazením vedená rádioterapia (IGRT), extrakraniálna stereotaktická rádioterapia. Všetky tieto technologické zlepšenia umožňujú liečiť tumory pečene presnejšie, na menší objem aplikovať vyššiu dávku. Zlepšujú sa možnosti rádioterapie, pri dostupnosti potrebnej technológie stúpa význam rádioterapie v liečbe HCC.

Kľúčové slová: rádioterapia, 3D-konformná rádioterapia, stereotaktická rádioterapia, rádioizotopy, protóny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Radiotherapy of hepatocellular carcinoma

Many years ago, surgery was the only satisfactory treatment modality for hepatocellular carcinoma (HCC), but it was limited only to selected cases. The main limiting factor for resection is liver function. Diagnostic methods have improved to an extent that small HCC less than 1 cm can be detected. More and more alternative approaches have been administered in the treatment for localized HCC, as radiofrequency ablation (RFA), percutaneous ethanol injection (PEI), radiotherapy and transarterial chemoembolization (TACE), radioisotops treatment. Radiotherapy underwent major technological improvements during the last decades, including new radiotherapy techniques: three dimensional conformal radiotherapy (3D CRT), intensity – modulated radiotherapy (IMRT), image guided radiotherapy (IGRT), stereotactic body radiosurgery. All these technological advances allow to treat liver tumours much more precisely, to deliver increased dose for smaller tumour size. Radiotherapy has gained increased consideration for treatment of HCC.

Keywords: radiotherapy, 3D conformal radiotherapy, stereotactic radiotherapy, radioisotops, protons.