Onkológia 4/2011

Rádiológia neuroendokrinných nádorov

MUDr. René Hako, MUDr. Helena Haková, MUDr. Ivana Gulová

Neuroendokrinné tumory vychádzajú z bronchopulmonálneho alebo gastrointestinálneho traktu, ale môžu vznikať takmer v každom orgáne. Tumory majú rôzny malígny potenciál súvisiaci s ich miestom vzniku. Metastázy môžu byť prítomné už v čase diagnózy, čo je príznačné pre neskoré štádium ochorenia. Väčšina NETov má nešpecifický obraz. Zobrazovacie metódy zohrávajú kľúčovú úlohu v lokalizácii, stagingu a monitorovaní liečebnej odpovede. Zahŕňajú multidetektorovú počítačovú tomografiu, kontrastnú magnetickú rezonanciu, kontrastnú ultrasonografiu a iné metódy. Hepatálne metastázy osobitne ponúkajú priestor pre intervenčnú rádiologickú liečbu. Transkatétrová arteriálna embolizácia môže byť použitá samostatne, alebo v kombinácii chemoembolizáciou. Následne možno využiť aj ablačné techniky, hepatálnu kryoterapiu alebo perkutánnu etanolovú injekciu. Multidisciplinárny prístup k liečbe pacienta a “follow-up” sú veľmi dôležité.

Kľúčové slová: neuroendokrinné tumory, karcinoid, MDCT, magnetická rezonancia, intervenčná rádiológia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Radiology of neuroendocrine tumors

Neuroendocrine tumors arise in the bronchopulmonary or gastrointestinal tract, but they can arise in almost any organ. The tumors have varied malignant potential depending on the site of their origin. Metastases may be present at the time of diagnosis, which often occurs at a late stage of the disease. Most NETs have nonspecific imaging characteristics. Imaging plays a pivotal role in the localization and staging of neuroendocrine tumors and in monitoring the treatment response. Imaging should involve multi-phase computed tomography, contrast material–enhanced magnetic resonance imaging, contrast-enhanced ultrasonography and other one. Hepatic metastatic disease in particular lends itself to a wide range of interventional treatment options. Transcatheter arterial embolization may be used alone or in combination with chemoembolization. Ablative techniques, hepatic cryotherapy and percutaneous ethanol injection may then be undertaken. A multidisciplinary approach to treatment and follow-up is important.

Keywords: neuroendocrine tumors, carcinoid, MDCT, magnetic resonance imaging, interventional radiology.