Onkológia 6/2009

Radiačná liečba nádorov konečníka

MUDr. Branislav Sepeši

V komplexnej liečbe karcinómov rekta má rádioterapia svoje pevné miesto v každom klinickom štádiu. V kombinácii s chemoterapiou je štandardom v adjuvancii s cieľom prevencie recidívy ochorenia. Lepšie liečebné výsledky zaručuje optimálny resekčný výkon po neoadjuvantnej dlhodobej chemorádioterapii. Zásahom do biológie tumoru má výborný efekt na lokálnu kontrolu aj predoperačná krátkodobá rádioterapia s okamžitou operáciou. Významným prediktívnym faktorom je miera patologických kompletných remisií. Úsilie sa preto zameriava na spôsoby jej zvýšenia, najmä hľadaním účinnejších kombinácii cytostatík pre konkomitantnú chemorádioterapiu, ale aj zásahom do celkovej dávky, veľkosti ožarovaného objemu či frakcionácie rádioterapie. Dobré klinické výsledky však zaručuje len otvorený multidisciplinárny prístup.

Kľúčové slová: nádory konečníka, konkomitantná chemorádioterapia, predoperačná liečba, adjuvantná liečba, krátka rádioterapia, downstaging

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Radiation therapy for rectal carcinoma

Radiation therapy plays a significant role in the complex management of all stages of rectal carcinoma. Combined with chemotherapy, radiotherapy is a standard adjuvant treatment modality the aim of which is prevention of the disease recurrence. Improved treatment results are seen with prolonged neodjuvant chemoradiotherapy followed by a total mesorectal surgical resection. However, the decrease in local recurrence is also observed after a short (1 week) course of radiation followed by tumor resection. Pathologic complete response is a significant predictor of survival; therefore all efforts focus on increasing the prevalance of pathologic complete response by combining different chemotherapeutic regimens with varied total doses, fractionation of radiation and target volumes. Undoubtedly, the best clinical results in the treatment of rectal cancer are achieved with mutlimodal therapy.

Keywords: rectal cancer, concurrent chemoradiation, preoperative treatment, adjuvant treatment, short-course radiotherapy, dowstaging