Onkológia 1/2017

Psychoterapia a psychofarmakoterapia v onkológii

Mgr. Lucia Vasiľková, MUDr. Katarína Tisovská

Vplyv psychického zdravia na dĺžku a kvalitu života u onkologických pacientov je diskutovanou témou už od 90. rokov. Depresia, úzkosť, delírium a iné psychické ťažkosti sú veľmi rozšírené aj u tejto skupiny pacientov, pričom farmakologická a psychologická intervencia sú dôležitou súčasťou celkovej psychosociálnej starostlivosti o pacienta. Mnohé metaanalýzy poukazujú na priaznivý vplyv psychoedukačných a psychosociálnych intervencií. Psychofarmaká sú používané aj ako primárna alebo adjuvantná liečba príznakov súvisiacich s nádorom, ktoré vyplývajú z choroby samotnej a/alebo jej liečby vrátane porúch spánku, straty chuti do jedenia, neuropatickej bolesti, nevoľnosti, únavy a návalov tepla. Tento článok si kladie za cieľ preskúmať indikácie na použitie antidepresív, psychostimulancií, anxiolytík, antipsychotík, stabilizátorov nálady a psychoterapie v onkológii.

Kľúčové slová: psychoonkológia, psychoterapia, psychofarmakoterapia, depresia, úzkosť

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychotherapy and psychopharmacotherapy in oncology

The impact of mental health on the length and quality of life in cancer patients is discussed topic since the 90s. Depression, anxiety, delirium, and other psychiatric symptoms are highly prevalent even in this patient, and pharmacological and psychological intervention is an important component in the overall psychosocial care of the patient. A lot of meta-analysis show a beneficial effect of psychoeducational and psychosocial interventions. Psychopharmacology is also used as a primary or adjuvant treatment for the management of cancer-related symptoms stemming from the disease itself and/or its treatment, including sleep disturbance, loss of appetite, neuropathic pain, nausea, fatigue, and hot flashes. This article aims to review the indications for use of antidepressants, psychostimulants, anxiolytics, antipsychotics, mood stabilizers a psychotherapy in oncology.

Keywords: psycho-oncology, psychotherapy, psychopharmacotherapy, depression, anxiety