Onkológia 3/2022

Prvá línia liečby metastatického kastračne-senzitívneho karcinómu prostaty

JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M., MUDr. Ján Slopovský

Článok je venovaný prehľadu výsledkov klinických štúdií, ktoré sa už preniesli alebo v blízkej budúcnosti transformujú do aktuálnych odporúčaní pre prvú líniu liečby mužov s metastatickým kastračne-senzitívnym karcinómom prostaty (CSPC). Prvá časť sa zameriava na klinický význam pridania docetaxelu k dovtedajšiemu štandardu liečby, ktorým bola chirurgická alebo medikamentózna kastrácia. Nasledujúca časť je venovaná signifikantnému prínosu nových hormonálnych preparátov (abiraterón-acetát, apalutamid, darolutamid a enzalutamid) s androgén deprivačnou terapiou (ADT) v porovnaní so samotnou ADT. V poslednom čase však pribúdajú údaje o pozitívnom vplyve trojkombinácie ADT s docetaxelom a inhibítorom syntézy androgénu, resp. novými antiandrogénmi na prežívanie pacientov s metastatickým CSPC.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, senzitivita na kastráciu, metastatické ochorenie, docetaxel, hormonálne liečby

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

First-line treatment of metastatic castration-sensitive prostate cancer

The article is an overview of the studies´ results, which have already been transferred or probably will be transformed into guidelines for the first-line treatment of men with metastatic castration-sensitive prostate cancer (CSPC) in near future. The first part focuses on clinical significance of the docetaxel addition to the previous standard of treatment, which was surgical or chemical castration. The following section is devoted to the significant contribution of new endocrine agents (abiraterone-acetate, apalutamide, darolutamide, and enzalutamide) with androgen deprivation therapy (ADT) compared to ADT alone. However, there are growing data on the positive effect of the triplets consisted of ADT with docetaxel and an inhibitor of androgen synthesis or novel antiandrogens for survival of patients with metastatic CSPC.

Keywords: Prostate cancer. Sensitivity to castration. Metastatic disease. Docetaxel. Hormonal agents.