Onkológia 2/2011

Protinádorová liečba u pacientov s renálnou insuficienciou

MUDr. Ján Rajec, PhD., doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Obličky sú hlavnou eliminačnou cestou pre mnohé protinádorové liečivá a ich metabolity. Porucha funkcie obličiek môže viesť ku kumulácii liečiva v organizme s následnou zvýšenou systémovou toxicitou. Veľa používaných cytostatík vyžaduje úpravu dávkovania pri rôznom stupni renálnej insuficiencie. Vzhľadom na nedostatok údajov z klinických štúdií je obmedzenie systémovej toxicity problematické najmä u pacientov so závažným stupňom obličkového poškodenia, prípadne u pacientov podstupujúcich chronickú hemodialýzu. V nasledujúcom texte sa zameriame na preventívne stratégie vo forme odporučení pre úpravu dávkovania viacerých protinádorových liečiv u pacientov s renálnou insuficienciou.

Kľúčové slová: renálna insuficiencia, hemodialýza, úprava dávkovania.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Antineoplastic treatment of patients with renal insufficency

Kidneys are the main route of elimination for many antineoplastic drugs and their metabolites. The kidney dysfunction may lead to the drug cumulation in organism with the resulting increased systemic toxicity. A lot of used cytostatics requires a dose modification at different levels of renal insufficiency. Due to the lack of data from clinical trials, the limiting of systemic toxicity is difficult especially in patients with severe renal impairment or patients undergoing chronic hemodialysis. The following article is focused on the preventive strategies dealing with recommended dosing modification of various antineoplastic agents in patients with renal insufficiency.

Keywords: renal insufficiency, hemodialysis, dosing modification.