Onkológia 2/2024

Profil atezolizumabu v liečbe karcinómu pľúc

MUDr. Zuzana Pribulová

Blokáda programovanej bunkovej smrti-1/ligandu-1 programovanej smrti (PD-1/PD-L1) predstavuje každodennú prax pri liečbe pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC). V súčasnosti je na liečbu NSCLC schválených niekoľko imunoterapeutík, buď anti-PD1/anti-PD-L1, alebo anti-CTLA-4 (cytotoxický T- bunkový lymfocytový antigén 4). Atezolizumab bol prvá schválená protilátka, ktorá sa zameriava na ligand PD-1 (PD-L1) pre pacientov s metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC), ktorí progredovali po chemoterapii na báze platiny. V súčasnosti sa už používa po adjuvantnej chemoterapii u pacientov s resekovaným skorým štádiom NSCLC a máme dáta v neoadjuvantnom sete. Tento prehľad sa zameriava na atezolizumab, jeho registračné štúdie a prebiehajúce štúdie.

Kľúčové slová: nemalobunkový karcinóm pľúc, NSCLC, inhibítory kontrolných bodov, ICI, PD-L1, PD-1, atezolizumab, biomarkery

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Profile of atezolizumab in the treatment of lung cancer

Programed cell death-1/programed death ligand-1 (PD-1/PD-L1) blockade represents a daily practice in the treatment for the patients with advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC) . Currently, several immunotherapeutics are approved for treatment NSCLC, either anti-PD1/or anti-CTLA-4 agents (cytotoxic T cell lymphocyte antigen 4). Atezolizumab was the first approved antibody that targets the PD-1 ligand (PD-L1) for treatment of patients with metastatic non–small cell lung cancer (NSCLC) whose disease progressed during or following platinum-containing chemotherapy. (1) In these days is it already used after adjuvant chemotherapy for patients with resected early-stage NSCLC and also we have date in neoadjuvant setting. This review focuses on atezolizumab , its registration studies and ongoing trials.

Keywords: non-small cell lung cancer, NSCLC, immune checkpoint inhibitors, ICI, PD-L1, PD-1, atezolizumab, biomarkers