Onkológia 5/2008

PROBLEMATIKA MALNUTRÍCIE U PACIENTOV S KOLOREKTÁLNYM KARCINÓMOM (Z POHĽADU ONKOLÓGA)

MUDr. Mária Záňová

Kolorektálny karcinóm je celosvetovým zdravotníckym, sociálnym a ekonomickým problémom. Incidencia malnutrície u pacientov s kolorektálnym karcinómom sa uvádza približne 54 – 60 %. Primárna kachexia je spôsobená hormonálnymi, metabolickými a energetickými abonrmalitami, sekundárna vzniká dôsledkom funkčného a anatomického poškodenia tráviaceho ústrojenstva v dôsledku nádoru samotného alebo jeho liečby. Liečba karcinómu kolorekta je komplexný proces. Zahŕňa chirurgický zákrok, rádioterapiu a cytostatickú liečbu. Každá liečebná modalita prináša so sebou žiaduce aj nežiaduce účinky a ovplyvňuje nutričný stav chorého. Malnutrícia zhoršuje celkové vyhliadky pacienta na úspešnú liečbu, preto je cieľom nutričnej podpory cestou úpravy minerálového a vodného hospodárstva, ako aj energetickej stabilizácie, zvýšiť jeho protiinfekčnú a protinádorovú imunitu.

Kľúčové slová: nádorová kachexia, kolorektálny karcinóm, epidemiológia, liečba kolorektálneho karcinómu a jej nežiaduce účinky, nutričná intervencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MALNUTRITION IN PATIENTS WITH COLORECTAL CARCINOMA (ONCOLOGIST´S POINT OF VIEW)

Colorectal cancer is a worldwide health, social and economic problem. The incidence of malnutrition in patients with colorectal cancer is stated as 54 – 60 %. Primary cachexia is caused by hormonal, metabolic and energetic abnormalities; secondary cachexia is a consequence of functional and anatomic damage to digestive apparatus resulting from a tumor itself or its treatment. Colorectal carcinoma treatment is a complex process involving surgery, radiotherapy and cytostatic treatment. Each treatment modality also brings desirable and undesirable effects and influences patient’s nutritional status. Malnutrition worsens patient’s overall chances of successful treatment; therefore nutritional support aims to increase his/her anti-infection and antitumor immunity by means of mineral and water industry adjustment as well as by energetic stabilization.

Keywords: malignant cachexia, olorectal cancer, epidemiology, therapy, side effects of therapy for colorectal cancer, intervention of nutrition