Onkológia 1/2009

Primárny lymfóm prsníka – prehľad a kazuistiky

MUDr. Miriam Ladická

Primárny lymfóm prsníka (PLP) je zriedkavé lymfoproliferatívne ochorenie. Viac ako 80 % prípadov je B-bunkového pôvodu. Najčastejšie sa vyskytuje difúzny veľkobunkový lymfóm B-pôvodu. Liečba je rozdielna pre jednotlivé typy non-Hodgkinového lymfómu. V retrospektívnych analýzach bola mastektómia a exenterácia axily nepriaznivým faktorom pre celkové prežívanie a pre špecifické lymfómové prežívanie, preto by sa mal chirurgický výkon obmedziť iba na odber excízie. Kazuistiky uvádzajú rôzne histologické typy PLP s rôznym chirurgickým a chemoterapeutickým prístupom.

Kľúčové slová: primárny lymfóm prsníka, extranodálny non-Hodgkinový lymfóm, difúzny veľkobunkový lymfóm B pôvodu, mastektómia a exenterácia axily

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Primary breast lymphoma – rewiev and case reports

Primary breast lymphoma (PBL) is a rare lymphoproliferative disease. More than 80 % cases show B-cell origin. Diffuse large B-cell lymphoma is most common type. The treatment depends on the histologic type of the non-Hodgkin lymphoma. Mastectomy and axillary dissection are poor factor for overall survival and lymphoma specific survival according to the retrospective analyses and therefore surgery should be limited to the biopsy. Cases demonstrate different histologic types of the PBL with different surgery and chemotherapy approach.

Keywords: primary breast lymphoma, extra-nodal non-Hodgkin lymphoma, diffuse large B cell lymphoma, mastectomy and axillary dissection