Onkológia 2/2024

Primárne nádory centrálneho nervového systému dospelých pacientov – pohľad neuroonkológa

MUDr. Peter Kalina, CSc.

Aj keď primárne nádory centrálneho nervového systému dospelých pacientov zostávajú aj v súčasnosti prevažne nevyliečiteľné, v závislosti od ich histologického typu a stupňa malignity je možný variabilný klinický priebeh ochorenia. Pre väčšinu mozgových nádorov sa odporúča v rámci komplexnej liečby jednotná stratégia: včasná chirurgická liečba s maximálnym a bezpečným odstránením nádoru, s následnou rádioterapiou v kombinácii s chemoterapiou predstavujú najdôležitejšie liečebné modality, zatiaľ čo napriek dosiahnutým pokrokom imunoterapia, vakcinácia, ako aj cielená liečba založená na ovplyvnení molekulárnych zmien mozgových nádorov sú predbežne v štádiu klinických skúšaní. Nedávno boli identifikovaní dlhodobo prežívajúci pacienti s nádormi s mutáciou IDH (izocitrát dehydrogenáza).

Kľúčové slová: centrálna nervová sústava, primárne nádory, liečba

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Primary tumours of CNS in adults patients – neuro-oncologist´s view

While the majority of the primary tumours of the central nervous system of adults remains ultimately incurable, a variety of intermediate outcomes is nevertheless possible, depending on histological tumour type and grade. For the most of the brain tumours a common treatment strategy obtains: surgery with extension as is safely possible early in the treatment, followed by radiotherapy and/or chemotherapy are the major treatment modalities, while, in spite of progress, immunotherapy, vaccination,and also targeted treatment based on molecular alteration of brain tumours, still only play a minor role, waiting on the results of clinical trials. In some patients with IDH (isocitrate dehydrogenase) mutant tumours has resulted in long-term survival.

Keywords: central nervous system, primary tumours, treatment