Onkológia 3/2007

PRIMÁRNE LYMFÓMY CENTRÁLNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY

MUDr. Veronika Ballová

Primárne lymfómy CNS (PCNSL) sú zriedkavou formou nehodgkinovských lymfómov (NHL), ktoré vznikajú v centrálnej nervovej sústave (CNS). V posledných rokoch vzbudzujú PCNSL zvýšenú pozornosť z niekoľkých dôvodov. Za posledné desaťročia došlo k nárastu incidencie PCNSL. Vzrástol tak význam presnej diagnostiky intrakraniálnych lézií a v rámci diferenciálnej diagnostiky treba myslieť aj na PCNSL. Na rozdiel od väčšiny primárnych tumorov mozgu, sú PCNSL rádio-chemosenzitívne a intenzívna liečba môže viesť k predĺženiu prežívania a aj k vyliečeniu. Agresívna a kombinovaná liečba PCNSL zároveň zvyšuje riziko vzniku neskorých, často trvalých následkov, ktoré môžu byť príčinou závažnej neurologickej dysfunkcie a nezriedka aj úmrtia. Optimálny diagnostický a liečebný postup má zásadný význam pre osud pacientov s PCNSL.

Kľúčové slová: lymfóm CNS, diagnostika, rádioterapia, chemoterapia, neurotoxicita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PRIMARY CENTRAL NERVOUS SYSTEM LYMPHOMA

Primary central nervous lymphoma (PCNSL) is a rare form of non-Hodgkin’s lymphoma arising within CNS. PCNSL is of particular interest in the last years for several reasons. First, PCNSL has increased in incidence over the past decades. It is an increasingly important the exact diagnostics of intracranial lesions and the PCNSL should be considered. Second, unlike other primary brain tumor, PCNSL is very radio-chemosenzitive and intensive therapy may lead to prolonged survival, evently to cure. Aggressive and combined therapy may increase the risk of long-termed consequences which may result in a severe neurologic dysfunction and not rarely to death. Optimal diagnostic and treatment procedures are essential for outcome of patients with PCNSL.

Keywords: lymphoma CNS, diagnostics, radiotherapy, chemotherapy, neurotoxicity.