Onkológia 4/2023

Prehľad systémovej liečby kastračne-rezistentného karcinómu prostaty

Doc. JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Prehľadový článok je zameraný na zhrnutie najdôležitejších výsledkov štúdií fázy 3, ktoré determinujú súčasné odporúčania pre liečbu kastračne-rezistentného karcinómu prostaty (CRPC). Muži s vysokorizikovým nemetastatickým CRPC by mali byť liečení pokračujúcou androgén-deprivačnou terapiou (ADT) v kombinácii s apalutamidom, darolutamidom alebo enzalutamidom. Pre prvú líniu metastatického CRPC máme niekoľko alternatív: docetaxel (symptomatickí pacienti), abiraterón, enzalutamid alebo sipuleucel-T (asymptomatickí alebo minimálne symptomatickí muži), kombinácie inhibítorov poly(ADP-ribóza)-polymerázy (PARPi niraparib alebo olaparib) s abiraterónom (schválené EMA) a talazoparib s enzalutamidom (schválené FDA). Možnosti druholíniovej terapie zahŕňajú abiraterón, enzalutamid, taxány (docetaxel a kabazitaxel), rádionuklidové liečby (rádium-223 a lutécium-177-PSMA-617) a PARPi v monoterapii (olaparib schválený EMA a rukaparib schválený FDA) pri prítomných mutáciách BRCA1/2.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, rezistencia na kastráciu, nové hormonálne terapie, rádionuklidy. inhibítory poly(ADP-ribóza)-polymerázy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Review on castrate-resistant prostate carcinoma systemic therapy

This review is focused on summary of phase 3 studies´ results, which determine current treatment options for castrate-resistant prostate cancer (CRPC). Men with high-risk non-metastatic CRPC should be treated with continued androgen-deprivation therapy (ADT) in combination with apalutamide, darolutamide, or enzalutamide. For first-line metastatic CRPC, we have several options: docetaxel (symptomatic patients), abiraterone, enzalutamide, or sipuleucel T (asymptomatic or minimally symptomatic men), and the combinations of poly(ADP-ribose)-polymerase inhibitors (PARPi niraparib or olaparib) with abiraterone (EMA approved) and talazoparib with enzalutamide (FDA approved). The second-line options include abiraterone, enzalutamide, taxanes (docetaxel and cabazitaxel), radionuclide therapies (Radium-223 and Lutetium-177-PSMA-617), and PARPi in monotherapy (EMA-approved olaparib and FDA-approved rucaparib), if BRCA1/2 mutations are present.

Keywords: prostate cancer, resistance to castration, new hormonal therapies, radionuclides, poly(ADP-ribose)-polymerase inhibitors