Onkológia 2/2017

Predpoklady kategorizačného procesu onkologických liekov na uplatnenie princípu hodnoty za peniaze z pohľadu očakávaných prínosov

MVDr., Mgr. Peter Mrva, MPH

Cieľ: Cieľom práce bolo zistiť predpoklady kategorizačného procesu onkologických liekov na uplatnenie princípu hodnoty za peniaze z pohľadu očakávaných prínosov. Materiál a metódy: Základnou metódou bol prehľad problematiky s následným použitím troch príkladov z praxe, t. j. z troch žiadostí o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku. Výsledky: Vo všetkých prípadoch boli náklady z verejného zdravotného poistenia na dodatočný prínos vyjadrené v QALY, pričom boli vypočítané pri použití modelu. V konečnom výsledku boli proti komparátorom na úrovni pod hornou prahovou hranicou nákladovej efektívnosti (30 030 €/QALY) v zmysle zákona č. 363/2011 Z.z. Záver: Onkologické lieky v kategorizačnom procese sú hodnotené metodicky systémovým prístupom, pričom je v dostatočnej miere rešpektovaná odporúčaná metodika. Nákladová efektivita je podložená zvyčajne analýzou užitočnosti nákladov.

Kľúčové slová: hodnota za peniaze, kategorizácia liekov, onkológia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Criteria of the oncology drugs categorisation process on use of the principle „the value for money“ from the point of view of expected benefits

Purpose: The purpose of this paper was to find out the criteria of the oncology drugs categorisation process on use of the principle „the value for money“ from the point of view of expected benefits. Materials and methods: The basic method used was the general overview of the interest area with illustration by 3 cases from practice, e.g. 3 requests for insertion into list of categorised drugs and assignment the sum of reimbursement. Results: In all 3 cases the expenditures from public health insurance relating to incremental benefit were expressed in QALY and in all cases modeling was used as the method with using comparator. The upper limit of ICER (30 030 € by law 363/2011 Z.z.) did not exceed in any case. Conclusions: Oncologic drugs are evaluated methodically in categorisation process by systematic approach. The recommended methods for use are respected sufficiently. The cost effectiveness is usually based on cost utility analysis.

Keywords: value for money, drugs categorisation, oncology