Onkológia 2/2009

Postavenie inhíbitorov aromatázy v adjuvantnej liečbe potmenopauzálnych žien s hormonálne pozitívnym karcinómom prsníka

MUDr. Jana Obertová

Inhibítory aromatázy (AI) v porovnaní s tamoxifenom u postmenopauzálnych žien s včasným hormonálne pozitívnym karcinómom prsníka významne znižujú riziko recidívy, aj keď u väčšiny bez signifikantnejšieho premietnutia do zlepšenia celkového prežívania. Líšia sa aj svojím toxickým profilom s menším počtom tromboembolických príhod a karcinómov uteru a naopak, zvýšeným rizikom muskuloskeletárnych komplikácií predovšetkým v zmysle atralgického syndrómu a akcelerovanej kostnej resorpcie s následným zvýšeným rizikom vzniku osteoporózy a fraktúr v porovnaní s tamoxifenom. Na základe súčasných poznatkov máme niekoľko liečebných stratégií použitia AI: stratégia iniciálnej liečby AI alebo stratégia sekvencie po 2 – 3 rokoch, prípadne 5 rokoch tamoxifenu, a tak výber optimálnej adjuvantnej liečby je prekvapivo komplikovaný. Článok sumarizuje aktuálne údaje z publikovaných klinických štúdii fázy III s AI u potmenopauzálnych žien s včasným karcinómom prsníka.

Kľúčové slová: adjuvantná liečba, postmenopauzálny karcinóm prsníka, inhibítory aromatázy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Postavenie inhíbitorov aromatázy v adjuvantnej liečbe potmenopauzálnych žien s hormonálne pozitívnym karcinómom prsníka

Aromatase inhibitors (AIs) in postmenopausal women with hormone receptor-positive early breast cancer significantly reduce risk of relapse when compared with tamoxifen. However, reduction in the risk of relapse, in the majority, do not translate into more significant benefit in overall survival. AIs have different toxic profile with fewer tromboembolic events and less endometrial cancers and, on the other hand, AIs have increased risk of musculoskeletal events, mainly atralgic syndrome and accelerated bone resorption, which may lead to increased risk of developing osteoporosis and bone fractures, when compared to tamoxifen. According to the most recent data we have three main therapeutic strategies with AIs: upfront therapy with AI, sequential therapy with AI after 2-3- or 5-years of tamoxifen. Thus decision about optimal adjuvant therapy is surprisingly complicated. The article summarizes the most recent data from published phase III clinical trials with AIs in postmenopausal women with early breast cancer.

Keywords: adjuvant treatment, postmenopausal breast carcinoma, aromatase inhibitors