Onkológia 1/2023

Postavenie imunoterapie v liečbe neresekovateľného a metastatického malígneho melanómu

MUDr. Silvia Jurišová, PhD.

Kožný melanóm zostáva najletálnejším z primárnych kožných nádorov. Incidencia primárneho melanómu naďalej stúpa, avšak úmrtnosť na metastatické ochorenie sa v dôsledku pokrokov v liečbe výrazne zmenila. Aktivácia imunitného systému je veľmi dôležitým krokom v liečbe metastatického malígneho melanómu. Pochopenie funkcií kontrolných bodov imunity viedlo k vývoju inhibítorov kontrolných bodov. Imunoterapia je jednou z najúčinnejších terapeutických stratégií v liečbe melanómu, a to najmä v dôsledku vysokej imunogenicity tohto nádoru. Mechanizmy účinku imunoterapie sú zamerané na špecifické ciele kontraregulačných mechanizmov imunitnej odpovede. Imunoterapia je však spojená aj s rozvojom imunitne podmienených nežiaducich účinkov, ktoré predstavujú tkanivovo špecifickú dysimunitnú zápalovú reakciu.

Kľúčové slová: imunoterapia, malígny melanóm, pembrolizumab, nivolumab

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The role of immunotherapy in the treatment of unresectable and metastatic malignant melanoma

Cutaneous melanoma remains the most lethal of the primary cutaneous neoplasms. The incidence of primary melanoma continues to rise, but mortality from metastatic disease has changed significantly due to advances in treatment. Activation of the immune system is a very important step in the treatment of metastatic malignant melanoma. Understanding the functions of immune checkpoints has led to the development of checkpoint inhibitors. Immunotherapy is one of the most efficient therapeutic strategies in melanoma because of the high immunogenicity of this tumor. The mechanisms of action of immunotherapy are focused on specific targets of the counter-regulatory mechanisms of the immune response. However, immunotherapy is also associated with immune-related adverse events (irAEs) that represent tissue-specific dysimmune inflammatory responses.

Keywords: immunotherapy, malignant melanoma, pembrolizumab, nivolumab