Onkológia 5/2007

POSTAVENIE A MOŽNOSTI FOTODYNAMICKEJ TERAPIE V ONKOLÓGII

prof. MUDr.eter Mlkvý, CSc.

Fotodynamická terapia (PDT) je minimálny invazívny spôsob liečby predstavujúci veľký prísľub v liečbe malígnych ochorení. Je indikovaná či už pred alebo po chemoterapii, rádioterapii alebo chirurgickej liečbe. Na rozdiel od rádioterapie alebo chirurgie, PDT sa môže opakovane aplikovať v danej lokalite. Efektivita PDT je porovnateľná so štandardnými lokoregionálnymi postupmi, avšak pri zaznamenanej zníženej morbidite a zlepšenom funkčnom a kozmetickom efekte. PDT je prínosom v liečbe prekanceróz, ako napríklad pri mukóznych dyspláziách resp. carcinoma in situ. Excelentné kozmetické výsledky sú v prípade kožných lézií, pri nádoroch hlavy a krku a v dutine ústnej. V endoskopii sa PDT úspešne používa v terapii včasných nádorov pľúc a tráviaceho traktu. Povrchový efekt PDT sa využíva pri liečbe lézií veľkých lokalít ako pleura a peritoneum. PDT je takisto ideálnou adjuvantnou modalitou mikroskopických reziduí solídnych tumorov po chirurgickej resekcii. Flexibilná optika v intersticiálnej terapii umožňuje PDT prístup aj k ťažko prístupným tumorom, ktoré by inak vyžadovali rozsiahlu chirurgickú resekciu.

Kľúčové slová: fotodynamická terapia, senzitizátory, prekancerózne lézie, karcinóm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE ROLE AND THE PLACE OF PHOTODYNAMIC THERAPY IN ONCOLOGY

Photodynamic therapy (PDT) is a minimally invasive treatment with great promise in malignant disease. It can be applied before or after chemotherapy, ionising radiation or surgery. Unlike radiotherapy or surgery it can be repeated many times at the same site Response rates are as good as standard locoregional treatments and furthermore there is less morbidity and better functional and cosmetic outcome as well. PDT is valuable for premalignant conditions such as mucosal dysplasia and carcinoma in situ. The excellent cosmetic outcome makes it valuable for skin lesions , for lesions of head and neck and oral cavity. With endoscopic delivery PDT has been successfull in the treatment of early gastrointestinal and lung cancers. The superficial effects of PDT can be exploited in the treatment of large areas such as pleura and peritoneum. PDT is also an ideal adjuvant therapy when surgical resection of solid tumors might leave behind residual microscopic disease. Interstitial therapy with flexible light delivery in solid tumors allows PDT to be used for buried tumors, that would otherwise require extensive surgical resection.

Keywords: photodynamic therapy, sensitisators, precancerous lesions, cancer