Onkológia 3/2014

Pomalidomid: nová imunomodulačná látka v liečbe mnohopočetného myelómu

doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD., MUDr. Ľubica Roziaková, PhD.

Mnohopočetný myelóm (MM) je druhá najčastejšia hematologická malignita a aj napriek pokrokom v liečbe MM ostáva naďalej nevyliečiteľným ochorením s potrebou hľadania nových liečebných možností. Pomalidomid je účinná druhogeneračná imunomodulačná látka s priamym antiproliferatívnym, proapoptotickým a antiangiogénnym účinkom, ako aj s modulačným účinkom na kostnú resorpciu a imunitný systém. V tomto článku sumarizujeme výsledky III. fázy klinickej štúdie, ktorá porovnávala účinnosť a bezpečnosť pomalidomidu v kombinácii s nízkodávkovaným dexametazonom oproti vysokodávkovanému dexametazónu u pacientov s refraktérnym alebo relabujúcim a refraktérnym MM.

Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, pomalidomid.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pomalidomide: the new immunomodulatory agent for the treatment of multiple myeloma

Multiple myeloma (MM) is the second most common hematological malignancy and despite recent advances in the MM-treatment, the disease still remains incurable; necessitating a search for new therapeutic agents. Pomalidomide is a potent second-generation immunomodulatory agent with direct antiproliferative, pro-apoptotic, and antiangiogenic effects, as well as modulatory effects on bone resorption and on the immune system. In this report we provide a summary of results from a phase III trial that compared the efficacy and safety of pomalidomide plus low-dose dexamethasone with high-dose dexamethasone in patients with refractory or relapsed and refractory MM.

Keywords: multiple myeloma, pomalidomide.