Onkológia 1/2021

Pokroky v liečbe EGFR-mutovaného nemalobunkového karcinómu pľúc

MUDr. Gabriela Chowaniecová, prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

Vyše desať rokov sa používajú v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc (non-small cell lung cancer, NSCLC) s mutáciami EGFR (receptora epidermálneho rastového faktora) tyrozínkinázové inhibítory (TKI), ktoré sú účinnejšie ako chemoterapia. V klinickej praxi sú tri generácie TKI. Po jednom roku až roku a pol liečby TKI však vzniká rezistencia. Táto prehľadová práca sa sústredí na nové poznatky v liečbe EGFR-mutovaného NSCLC. Výskum sa zameriava na zvýšenie odpovede na TKI pridaním iného lieku, napr. inhibítora angiogenézy alebo chemoterapie, využitím imunoterapie, skúmajú sa nové lieky ako napr. inhibítory MET, nové EGFR TKI tretej generácie, TKI štvrtej generácie. Indikácie TKI sa rozširujú okrem pokročilého/metastatického štádia aj do včasných foriem NSCLC. Uplatňujú sa poznatky účinnosti TKI pri menej častých EGFR mutáciách (okrem typických mutácií: delécií na exóne 19 a bodovej mutácii L858R na exóne 21), s ktorými sa možno stretnúť relatívne častejšie vďaka pokročilejším molekulárne-genetickým diagnostickým metódam a ktoré sa vyskytujú aj ako prejav rezistencie na TKI tretej generácie.

Kľúčové slová: EGFR-mutovaný nemalobunkový karcinóm pľúc, tyrozínkinázové inhibítory, pokroky v liečbe

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of EGFR- mutated non-small cell lung cancer – update

For more than ten years, tyrosine kinase inhibitors (TKIs) have been used to treat non-small cell lung cancer (NSCLC) with EGFR (epidermal growth factor receptor) mutations. TKIs are more effective than chemotherapy, and there are three generations of TKIs in clinical practice. However, after a year to a year and a half of TKI treatment, resistance develops. This review focuses on new insights in the treatment of EGFR-mutated NSCLC. Research is focused on increasing the response to TKI by adding another drug, e.g. an angiogenesis inhibitor or chemotherapy, using immunotherapy, new drugs are being investigated, such as MET inhibitors, third-generation EGFR TKIs, fourth-generation TKIs. The indications of TKI are extending beyond the advanced/metastatic stage to early forms of NSCLC. The knowledge of TKI efficacy in uncommon EGFR mutations (except for deletions on exon 19 and the point mutation L858R on exon 21) is applied, we encounter uncommon EGFR mutations relatively more often due to more advanced molecular-genetic diagnostic methods and as a manifestation of resistance to third-generation TKI.

Keywords: EGFR-mutated non-small cell lung cancer, tyrosinekinase inhibitors, treatment update