Onkológia 2/2011

Pohľad ortopéda na diagnostiku a liečbu kostných nádorov

doc. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MUDr. Andrej Švec, PhD., MUDr. Ján Paukovic, CSc., MUDr. Juraj Hucko, PhD.

Stratégia liečby nádorov pohybového aparátu sa za posledných 40 rokov výrazne zmenila. Zavedenie efektívnej predoperačnej a pooperačnej chemoterapie zlepšilo prognózu postihnutých pacientov. Tento trend je podmienený lepším pochopením povahy nádorov, obrovským pokrokom v diagnostike, novými možnosťami operačnej liečby a pokrokmi vo farmakologickej liečbe. Nevyhnutným predpokladom efektívnej diagnostiky a liečby pacienta s kostným nádorom je medziodborová spolupráca. Na liečbe týchto pacientov sa podieľajú pediatri, všeobecní lekári, ortopédi, patológovia, onkológovia, rádiológovia či rehabilitační špecialisti. Najčastejšie sú z malígnych kostných lézií zastúpené osteosarkóm, Ewingov sarkóm a chondrosarkóm. V súčasnosti je až u 80 % pacientov indikovaný končatinu zachovávajúci výkon ako primárny spôsob operačnej liečby.

Kľúčové slová: osteosarkóm, Ewingov sarkóm, chondrosarkóm, tumorózna endoprotéza, operačná liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

View of orthopaedist in diagnostics and therapy of bone tumors

The strategy in tumour treatment of the locomotors apparatus has changed significantly over the past 40 years. Implementation of effective preoperative and postoperative chemotherapy in tumour treatment improved the prognosis of affected patients. The essential prerequisite for effective diagnosis and treatment of patients with bone tumors is an interdisciplinary cooperation. On the treatment of these patients take part paediatricians, general practitioners, orthopedic surgeons, pathologists, oncologists, radiologists and rehabilitation specialists. This improvement is also due to a better understanding of the nature of tumours, enormous advances in diagnostics, new possibilities in surgical treatment and progress in pharmaceutical treatment. The most common malignancy of the bone is osteosarcoma, Ewing sarcoma and chondrosarcoma respectively. Limb sparing surgery is today indicated as a primary surgery procedure in 80 % of patients.

Keywords: osteosarcoma, Ewing sarcoma, chondrosarcoma, tumor endoprosthesis, surgery treatment.