Onkológia 2/2024

PET diagnostika gliových nádorov mozgu

MUDr. Pavol Povinec, PhD.

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je štandardnou zobrazovacou diagnostickou metódou gliových mozgových nádorov. Jej použitie je však spojené s viacerými obmedzeniami, preto si významné miesto v tejto indikácii získala pozitrónová emisná tomografia (PET), ktorá umožňuje patologické zmeny charakterizovať na molekulárnom základe. V práci podávame stručný prehľad používaných rádiofarmák a vhodných indikácií využitia PET pri iniciálnom stanovení diagnózy, pri plánovaní a monitorovaní liečby, ako aj v diagnostike recidívy ochorenia.

Kľúčové slová: pozitrónová emisná tomografia, PET, fluór-etyltyrozín, FET, fluór-deoxyglukóza, FDG, mozgové nádory

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

PET in the diagnosis of glial brain tumors

Magnetic resonance imaging is the standard diagnostic imaging method of brain gliomas. However, its use is associated with several limitations, leading to increasing adoption of positron emission tomography (PET) in this setting, which allows characterization of pathological changes on a molecular basis. In this review we provide a brief overview of the used radiopharmaceuticals and appropiate indications of PET in the initial diagnosis, therapy planning and monitoring, as well as in diagnosis of disease recurrence.

Keywords: positron emission tomography, PET, fluoro-ethyltyrosine, FET, fluoro-deoxyglucose, FDG, brain tumors