Onkológia 4/2022

Perioperačná liečba svalovinu-infiltrujúcich urotelových karcinómov

JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Základom liečby svalovinu-infiltrujúcich lokálnych a lokálne-pokročilých zhubných nádorov močového mechúra je radikálna cystektómia. U pacientov vhodných na cisplatinu je indikovaná kombinovaná chemoterapia, ktorá zlepšuje prežívanie oproti samotnej lokálnej liečbe. Najčastejšie používanými schémami v neoadjuvantnej intencii sú gemcitabín s cisplatinou (GC) a dávkovo-denzný režim metotrexát, vinblastín a adriamycín s cisplatinou (ddMVAC). Pre polovicu pacientov, ktorí nie sú vhodní na cisplatinu, neexistuje štandardná systémová liečba. Približne 50 % chorých má po neoadjuvantnej terapii a radikálnej operácii vysokorizikovú reziduálnu chorobu. Adjuvantná chemoterapia na báze cisplatiny zlepšuje prežívanie pacientov po radikálnej cystektómii bez neoadjuvancie. Nivolumab je schválený pre liečbu pacientov s PD-L1 pozitívnymi tumormi po neoadjuvancii a radikálnej operácii s reziduálnou chorobou ypT2-ypT4a a/alebo ypN+. Rovnako je schválený na liečbu chorých s PD-L1 pozitívnymi nádormi po cystektómii bez neoadjuvantnej chemoterapie, ktorí na adjuvanciu na báze cisplatiny nie sú vhodní alebo ju odmietnu.

Kľúčové slová: urotelový karcinóm, močový mechúr, neoadjuvancia, cisplatina, nivolumab

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Perioperative treatment of muscle-infiltrating urothelial carcinomas

Radical cystectomy has a key role in treatment of muscle-infiltrating local and locally advanced malignant tumors of the bladder. In cisplatinfit individuals, combined chemotherapy improves survival compared to local treatment alone. The most often used regimens in neoadjuvant intention are gemcitabine with cisplatin (GC) and a dose-dense regimen methotrexate, vinblastine and adriamycin with cisplatin (ddMVAC). There is no standard systemic treatment for a half of the patients who are cisplatin-unfit. Approximately 50% of patients after neoadjuvant therapy and radical surgery have high-risk residual disease. Adjuvant cisplatin-based chemotherapy improves survival in individuals after radical cystectomy without neoadjuvant therapy. Nivolumab is approved for treatment of patients with PD-L1 positive tumors after neoadjuvant treatment and radical surgery with ypT2-ypT4a and/or ypN+ residual disease. It is also approved for treatment of patients with PD-L1 positive tumors after cystectomy without neoadjuvant chemotherapy who are not fit or refuse cisplatin-based adjuvant treatment.

Keywords: urothelial carcinoma, bladder, neoadjuvant therapy, cisplatin, nivolumab