Onkológia 1/2018

Periférna neuropatia u pacientov s mnohopočetným myelómom

MUDr. Juliana Gabzdilová, PhD., MUDr. Diana Horváthová, MUDr. Peter Zimmerman, MUDr. Kinga Dedinská, MUDr. Štefan Raffáč, PhD., MPH, prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD.

Periférna neuropatia je poškodenie periférneho nervového systému. U pacientov s mnohopočetným myelómom a ostatnými formami monoklonálnej gamapatie dochádza k poškodeniu periférnych nervov nielen pri jeho liečbe, ale periférna neuropatia je často prítomná už ako jeden z klinických príznakov mnohopočetného myelómu. Vstupné zhodnotenie neurologického statusu pacientov s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom a monoklonálnou gamapatiou je preto dôležité pre odhalenie pre-existujúcej neuropatie, pričom k jej odhaleniu pomáhajú jednoduché dotazníky nasledované neurologickým objektívnym vyšetrením. Terapia s minimálnymi vedľajšími účinkami na periférny nervový systém umožníkontinuálnu liečbu pacienta s pre-existujúcou periférnou neuropatiou bez nutnosti redukcie alebo predčasného ukončenia, dobre liečiteľného ochorenia a zabráni progresii poškodenia periférneho nervového systému.

Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, pre-existujúca polyneuropatia, dotazníky, myelómová liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Peripheral neuropathy in patients with multiple myeloma

Peripheral neuropathy is damage of the peripheral nervous system. In patients with multiple myeloma and other forms of monoclonal gammopathy, peripheral nerve damage occurs in its treatment, as well as one of the clinical symptoms of multiple myeloma. The evaluation of the neurological status of newly diagnosed multiple myeloma and MGUS patients is therefore important for the consideration of preexisting neuropathy. Simple questionnaires and neurological examination are sufficient to reveal peripheral neuropathy. Therapy with minimal side effects on the peripheral nervous system will allow continuous treatment of patients with preexisting peripheral neuropathy without the reduction or premature termination of the treatment and to prevent progression of peripheral nervous system damage.

Keywords: multiple myeloma, pre-existing polyneuropathy, questionnaires, myeloma treatment