Onkológia 1/2009

Patológia a malígny potenciál teratómov u detí a adolescentov – teoretické základy a patogenéza

MUDr. Terézia Stančoková, MUDr. Pavel Bician

Nádory zo zárodkových buniek (germ cell tumor, GCT) sú v detstve zriedkavé, vyskytujú sa v 2,4 prípadov na milión detí a predstavujú približne 1 % nádorov diagnostikovaných u osôb mladších ako 15 rokov (1). Na Slovensku bola v rokoch 2000 – 2003 incidencia GCT 36 na milión detí do 19 roku života (2). GCT majú veľa histologických podtypov. Teratómy sú najčastejším podtypom GCT, ktoré vznikajú v ováriu a extragonádovej lokalizácii v detstve. Ich biologické správanie je významne ovplyvnené viacerými faktormi, ako sú vek v čase diagnózy, pohlavie, lokalizácia nádoru, histogenéza, histológia a taktiež cytogenetické a molekulovo-genetické aberácie (3).

Kľúčové slová: teratóm, nádor zo zárodkových buniek, detská onkológia, patológia, malígny potenciál

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pathology and malignant potential of teratomas in children and adolescents – theoretical basisses and pathogenesis

Germ cell tumors (GCT) are infrequent in childhood, occurring at a rate of 2.4 cases per milion children and representing approximately 1% of cancers diagnosed in persons younger than 15 years (1). Incidence of GCT in Slovak Republic for children 0 – 19 years old in years 2000 – 2003 was 36 per milion (2). GCT show numerous histologic subtypes. Teratomas are the most common histologic subtype of childhood GCT arising in ovary and extragonadal locations. Their biologic behaviour is significantly influenced by various variables including the age at diagnosis, sex, tumor site, histogenesis and histology as well as cyto- and molecular genetic aberrations (3).

Keywords: teratoma, germ cell tumor, pediatric oncology, pathology, malignant potential