Onkológia 6/2010

Paraneoplastické syndrómy

MUDr. Monika Šandorová

Paraneoplastické syndrómy sú súbory príznakov, ktoré majú súvis s nádorovým ochorením, ale nie sú spôsobené priamym lokálnym rastom primárneho nádoru ani jeho vzdialených metastáz. Zahrňujú všeobecné, endokrinné, kožné, neurologické, muskuloskeletárne, renálne, hematologické, kardiovaskulárne a gastrointestinálne prejavy prítomnosti malignity v tele. Vznikajú zložitou biochemickou alebo imunitnou cestou. Druh, rozsah a intenzita paraneoplastických syndrómov nie je v priamom vzťahu k rozsahu nádoru. Ich prítomnosť môže byť prvým varovným signálom, objavujúcim sa aj niekoľko mesiacov skôr než primárny nádor. V článku sú spomenuté tie najdôležitejšie a najčastejšie sa vyskytujúce príznaky v asociácii s konkrétnym nádorovým ochorením.

Kľúčové slová: paraneoplastický syndróm, ektopická produkcia hormónu, cirkulujúce imunokomplexy, cytokíny, asociované nádory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Paraneoplastic syndromes

Paraneoplastic syndromes are group of symptoms associated with malignant disease but are not due to the direct local growth of the primary tumour or its distant metastases. Symptoms include general, endocrine, skin, neurological, musculoskeletal, renal, hematological, cardiovascular and gastrointestinal signs of a malignancy presence in the body. They undergo a complicated biochemical or immunological development. The type, extent and intensity of paraneoplastic syndromes are not in direct correlation to the range of the tumour. The presence of paraneoplastic syndromes could constitute the first warning signal, in some cases occurring several months before the primary tumour. This article describes the most important and most frequently occurring signs associated with a specific malignant disease.

Keywords: paraneoplastic syndrome, ectopic hormone production, circulating immune complexes, cytokines, associated tumors.