Onkológia 5/2007

PALIATÍVNA LIEČBA V DETSKEJ ONKOLÓGII

MUDr. Mária Jasenková

Predpokladom rozhodnutia pre paliatívnu liečbu je prijatie faktu, že dieťa nezachránime a presvedčenie, že odstránenie symptómov choroby je to najlepšie, čo pre dieťa môžeme urobiť. Mnohí rodičia, ak sú včas informovaní a necítia sa v rozhodovaní lekárom opustení alebo vedome či nevedome tlačení, sami a v najvhodnejšom čase pre dieťa zvolia moment prechodu na paliatívnu liečbu. Ak kuratívna liečba zlyhá a nádorová choroba sa stane nevyliečiteľnou, ak predlžovanie života prináša viac utrpenia ako úžitku, liečba symptómov s dôrazom na kvalitu života je v najlepšom záujme dieťaťa. Smrteľne choré deti s nádorovou chorobou tvoria približne 40 % z celej skupiny smrteľne chorých detí. K najčastejším symptómom terminálne chorých detí s nádorovou chorobou patria únava, nechutenstvo, bolesť, dušnosť, nauzea a vracanie. Sprevádzať deti a rodiny znamená byť im k dispozícii, byť im blízko tak ako to potrebujú a zároveň v hraniciach, ktoré sú pre nás bezpečné. Aby sa rodičia, súrodenci a blízki príbuzní opäť vrátili do života medzi ľudía dokázali sa aj radovať, musia prejsť rôzne dlhým a bolestným procesom smútenia a prestavať svoj život od základov.

Kľúčové slová: deti, symptómy, rozhodovanie, paliatívna liečba, nádorová chorob

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PALLIATIVE TREATMENT IN PAEDIATRIC ONCOLOGY

Decision-making in paediatric palliative care is based on accepting the incurability of the disease and believing that the symptom management is in the best interest of child. Many parents if they are early informed and not abandoned and/or consciously or unconsciously pushed by the physician, choose palliative treatment on time. If the curative treatment fails and the cancer becomes incurable and life prolonging treatment brings les benefit than suffering, symptom management in order to achieve good quality of life is in the best interest of child. 40 % of children with life limiting diseases are cancer patients. Fatigue, anorexia, pain, breathlessness, nausea and voming are the most frequent symptoms in terminal children with cancer. Accompaniment of children and families means being available and close as they need and keeping save distance at the same time. In order to come back into the life and be able to enjoy it, parents, siblings and other relatives need to go through long and painful bereavement process and to rebuilt their life once more.

Keywords: children, symptoms, decision-making, palliative treatment, cancer