Onkológia 1/2017

Palbociklib v liečbe pokročilého metastatického karcinómu prsníka

MUDr. Branislav Bystrický

Karcinóm prsníka predstavuje najčastejšie malígne ochorenie na Slovensku so stúpajúcou incidenciou. Aj keď mortalita na toto ochorenie má klesajúcu tendenciu, metastatický karcinóm predstavuje stále fatálne ochorenie. Inhibítory kináz závislých od cyklínu 4 a 6 (CDK 4/6) predstavujú novú terapeutickú možnosť u pacientok s metastatickým ochorením a pozitivitou hormonálnych receptorov. Pridanie palbociklibu (zatiaľ jediného schváleného CDK 4/6 inhibítora) k hormonálnej liečbe viedlo k predĺženiu času do progresie o viac ako 10 mesiacov u nepredliečených pacientok a o 5,4 mesiaca u predliečených pacientok jednou líniou systémovej liečby (hormonálnej alebo cytotoxickej.

Kľúčové slová: inhibítory kináz závislých od cyklínu, palbociklib, karcinóm prsníka

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Palbociclib in the treatment of advanced breast cancer

Breast cancer is the most prevalent cancer diagnosis in Slovakia with an increasing incidence. Despite epidemiological data showing decrease in mortality over time, metastatic disease is invariably fatal. For patients with hormonal positivity, inhibitors of cyclin dependent kinases (CDK4/6) represent a new therapeutic option. Palpociclib is only approved CDK4/6 inhibitor, yielded improved PFS of 10 months in treatment naive patients and of 5.4 months in pretreated patients with hormones or chemotherapy.

Keywords: inhibitors of cyclin dependent kinases, palbociclib, breast cancer