Onkológia 1/2011

Pacientka s metastatickým adenokarcinómom hrubého čreva, liečená chemoterapiou v kombinácii s bevacizumabom

MUDr. Michal Mego, PhD., MUDr. Zuzana Syčová-Milá, MUDr. Jana Obertová, MUDr. Patrik Palacka, PhD., MUDr. Ján Rajec, PhD., doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mim. prof.

Kolorektálny karcinóm (KRK) predstavuje celosvetovo tretí najčastejší zhubný nádor, v rebríčku mortality mu prináleží druhá priečka. Štandardnou prvou líniou liečby metastatického KRK (mKRK) je kombinácia cytostatík (irinotekan, oxaliplatina a 5-fluorouracil) a monoklonálnych protilátok (bevacizumab, cetuximab alebo panitumumab). Cieľom kazuistiky je sprostredkovať skúsenosť s terapiou pacientky s mKRK bevacizumabom s 5-fluorouracilom (5-FU) a oxaliplatinou s parciálnou remisiou dosiahnutou po troch, resp. šiestich mesiacoch, u ktorej z nežiaducich účinkov dominovala najmä neurotoxicita a neutropénia. Toxicita bola dôvodom pre vylúčenie oxaliplatiny z terapie a 25 % redukciu dávky 5-FU. Počas liečby bevacizumabom sa zaznamenala parciálna trombóza pravej axilárnej vény. Po deviatich mesiacoch pacientka pokračuje v terapii bevacizumabom a 5-FU s efektom stabilizácie choroby.

Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, bevacizumab, venózna trombóza, oxaliplatina, neurotoxicita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A patient with metastatic colorectal adenocarcinoma treated with chemotherapy in combination with bevacizumab

Colorectal carcinoma (CRC) is the third most common type of cancer and the second most leading cause of death. The combination of cytostatics (irinotecan, oxaliplatin, and fluorouracil) and monoclonal antibodies (bevacizumab, cetuximab or panitumumab) represents the standard first-line treatment of metastatic CRC (mCRC). The objective of this case report is to mediate an experience with a mCRC patient treated with bevacizumab, oxaliplatin, and fluorouracil (5-FU) with a partial response after three and six months. Neurotoxicity and neutropenia were noticed side effects. Oxaliplatin was excluded due to neurotoxicity and 5-FU dose reduced due to neutropenia Venous thrombosis in the right axillary vein developed during bevacizumab therapy. The patient is being continued with bevacizumab and 5-FU after nine-month treatment when the disease is stable.

Keywords: colorectal carcinoma, bevacizumab, venous thrombosis, oxaliplatin, neurotoxicity.