Onkológia 4/2013

Osteoblastický „flare“ efekt pri biologickej liečbe pľúcneho adenokarcinómu

MUDr. Gabriela Chowaniecová

Úvod: Výskyt osteoblastického kostného „flare“ efektu pri liečbe pokročilého karcinómu pľúc je zriedkavý. Boli opísané prípady výskytu tohto fenoménu pri použití biologickej liečby metastatického nemalobunkového karcinómu pľúc. Kazuistika: Autori prezentujú kazuistiku 55-ročnej pacientky s pľúcnym adenokarcinómom IV. štádia, u ktorej bol pozorovaný osteoblastický „flare“ efekt pri liečbe chemoterapia plus bevacizumab v prvej línii. Následne pri progresii ochorenia bola genetickým vyšetrením z biopsie metastázy zistená aktivujúca EGFR mutácia. V druhej línii liečby bol úspešne použitý erlotinib, pričom bol pozorovaný druhý osteoblastický „flare“ efekt. Záver: Vedomosť o možnosti výskytu osteoblastického „flare“ fenoménu pri biologickej liečbe pokročilého nemalobunkového karcinómu pľúc je dôležitá pre správne zhodnotenie vývoja kostných metastáz na zobrazovacích vyšetreniach a pre správne rozhodnutie nevysadiť túto účinnú liečbu u pacienta predčasne.

Kľúčové slová: osteoblastický kostný „flare“ efekt, cielená liečba, pľúcny adenokarcinóm.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Osteoblastic flare effect during targeted therapy in lung adenocarcinoma

Introduction: Incidence of osteoblastic bone flare effect during treatment of advanced lung cancer is rare. There were reported cases of this fenomenon after targeted therapy in metastatic non-small cell lung cancer. Case: The authors present a case of 55-year old patient with lung adenocarcinoma, where osteoblastic flare effect was observed after the first line treatment of chemotherapy plus bevacizumab. At progression of the disease genetic testing from biopsy of metastasis was performed and revealed EGFR mutation. Erlotinib was succesfully introduced in the second line treatment, the second osteoblastic flare effect was observed. Conclusion: Knowledge of possible incidence of osteoblastic flare phenomenon during targeted therapy in advanced non-small cell lung cancer is important for correct evaluation of bone metastases development on scans and for proper decision not to stop this effective treatment prematurely.

Keywords: osteoblastic bone flare effect, targeted therapy, lung adenocarcinoma.