Onkológia 1/2016

Osobitosti non-Hodgkinových lymfómov u detí

MUDr. Ladislav Deák

Prognóza non-Hodgkinových lymfómov (NHL) u detí sa za posledné desaťročia významne zlepšila vďaka optimalizácii liečby v prospektívnych multicentrických štúdiách. Liečebné protokoly sa začali tvoriť v 70. rokoch minulého storočia na báze protokolov pre detské akútne lymfoblastové leukémie. Kľúčové bolo zistenie, že detské NHL sú heterogénnou skupinou ochorení a že rôzne biologické podtypy vyžadujú špecifickú liečebnú stratégiu. V článku sa uvádza epidemiológia NHL, ich diagnostika, charakteristika jednotlivých podtypov, klinická manifestácia a liečba. V budúcnosti je cieľom presnejšia stratifikácia rizikovosti s využitím nových metód, akou je génová expresia a sledovanie minimálneho reziduálneho ochorenia.

Kľúčové slová: non-Hodgkinov lymfóm u detí, liečba, prežívanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Particularities of non-Hodgkin´s lymphomas in children

Prognosis of non-Hodgkin´s lymphomas in children has significantly improved in the last decades. This was achieved as the result of treatment optimalisation in multicentric prospective studies. Treatment protocols for childhood NHL were based on the protocols for acute lymphoblastic leukemias. The crucial finding was, that NHL in children is a heterogeneous group of diseases and each of them requires specific treatment strategy. This article approaches the epidemiology, diagnosis, clinical characteristics and treatment of different subgroups of children NHL. The aim in the future is more detailed risk stratification based on new methods as are gene expressing and minimal residual disease monitoring.

Keywords: non-Hodgkin´s lymphoma in children, treatment, survival