Onkológia 6/2020

Optimálna prvolíniová liečba pokročilého/ metastatického renálneho karcinómu – imunoterapia, cielená liečba, kombinácie

MUDr. Katarína Rejleková, PhD.

Renálny karcinóm (RCC) tvorí približne 3 % zo všetkých malignít, pričom predstavuje 7. najčastejší zhubný nádor u mužov a 10. u žien. Renálny karcinóm je výrazne heterogénna choroba, pričom približne 80 % tvorí clear cell RCC, zvyšných 20 % tvoria tzv. non-clear cell karcinómy (nccRCC) s rôznymi histologickými, molekulárnymi a cytogenetickými profilmi, z nich najčastejšie sú papilárne a chromofóbne karcinómy. Sarkomatoidná dediferenciácia môže vzniknúť pri každom histologickom podtype a štádiu RCC a je spojená s rýchlou progresiou a vysokou mortalitou. Približne 25 % pacientov s RCC je iniciálne diagnostikovaných s metastatickou chorobou, kým u zostávajúcich 75 % pacientov diagnostikovaných iniciálne v lokalizovanom štádiu ochorenia sa vyvinú metastázy u 20 – 40 % z nich v ďalšom priebehu ich ochorenia. Lokalizovaný RCC je primárne riešený chirurgicky, abláciou, respektíve vo vybraných prípadoch i observáciou. Pri pokročilom, respektíve metastatickom ochorení je hlavnou liečebnou modalitou systémová terapia nasledovaná po cytoreduktívnej nefrektómii (CN) vo väčšine prípadov. V popredí liečby RCC, dnes, ako aj v minulosti, bola imunoterapia alebo cielená liečba, keďže odpovede na liečbu cytostatikami či rádioterapiu boli nízke. Do roku 2006 bola jedinou liečebnou modalitou cytokínová imunoterapia interleukín-2 (IL-2) a interferón-α (IFN-α), následne biologická liečba jednotlivými tyrozínkinázovými inhibítormi bola využívaná v monoterapii s obmedzenou efektivitou. Postupne boli do liečby RCC inkorporované ďalšie lieky zahŕňajúce multikinázové inhibítory, checkpoint inhibítory, ktoré dramaticky zmenili liečbu, ako i prognózu RCC. Imunoterapeutiká cielené na dráhu proteínu programovanej smrti (PD-1), ligandu proteínu programovanej smrti 1 (PD-L1) a s cytotoxickými T-lymfocytmi asociovaného proteínu-4 (CTLA-4) sa stali neoddeliteľnou súčasťou terapie RCC. Tieto checkpoint inhibítory sa tak stali novým štandardom v liečbe pokročilého clear cell RCC či už v monoterapii alebo neskôr i v prvolíniových kombináciách s jednotlivými VEGF-inhibítormi.

Kľúčové slová: pokročilý/metastatický renálny karcinóm, imunoterapia, cielená liečba, prvá línia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Optimal first line treatment in advanced/metastatic renal carcinoma-immunotherapy, targeted therapy, combinations

Renal cell carcinoma (RCC) accounts for 3 % of all malignancies, represents the 7th most common cancer in men and the 10th most common cancer in women. RCC is very heterogenic disease, presented with approximately 80 % of clear cell carcinomas and 20 % of non-clear cell RCC, most in them represented with papillary and chromophobe carcinomas. Sarcomatoid dedifferentiation can arise in any histologic subtype or stage of disease and relates to a rapid progression and high mortality rate. Approximately 25% of patients with RCC are initially diagnosed in metastatic stage of disease, while the rest of patients in localized stage, but 20-40 % out of them will progress during their disease. Localized RCC is primary solved by surgery, ablation or in selected cases by observation, as well. In advanced or metastatic disease, the main therapeutic modality is systemic treatment followed by cytoreductive nephrectomy (CN) in most of the cases. In the center of treatment of RCC, today and in the past, as well, was immunotherapy and targeted therapy, in the fact that responses to the cytostatic or radiotherapy were low. Until 2006 the only treatment modality was cytokine immunotherapy, interleukin-2 (IL-2) and interferon- α (IFN- α), followed by biologic therapy with tyrosine-kinase inhibitors in monotherapy with limited effectivity. Gradually, other agens were incorporated into the treatment of RCC, like potent multi-kinase inhibitors or newly discovered checkpoint inhibitors, that dramatically changed the treatment landscape as well as prognosis of RCC. Checkpoint inhibitors targeting pathways of programmed death protein (PD-1), ligand of programmed death protein 1 (PD-L1) and with cytotoxic T-lymphocyte associated protein - 4 (CTLA-4) became integral part of the treatment of RCC. These checkpoint inhibitors became new standard in treatment of advanced RCC in monotherapy first and afterwards in first line combinations with VEGF-inhibitors.

Keywords: advanced/metastatic renal cell carcinoma, immunotherapy, targeted therapy, first line options